homeTématické řady

Úrazy

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Počet úrazů ošetřených v rámci chirurgických ambulancí v roce 2006 meziročně mírně vzrostl a dosáhl 1856 tis., nejčastější byla ošetření pro úrazy sportovní, pracovní a školní. Naproti tomu počet hospitalizací a úmrtí v důsledku vnějších příčin se mírně snížil, nejčastějšími příčinami hospitalizací byly zlomeniny končetin a nitrolební poranění vzniklá nejčastěji v důsledku pádů a dopravních nehod. V rámci evidence nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno 82 tis. případů pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu.
Tato Aktuální informace analyzuje údaje týkající se počtu úrazů a úrazovosti v základních věkových kategoriích: děti, produktivní populace a senioři. Je zřejmé, že úrazová incidence je ovlivněna kromě jiných faktorů i věkem člověka. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři a děti.
Úrazy v populaci je možné sledovat a hodnotit z mnoha hledisek. V této Aktuální informaci jsou využity hlavně záznamy z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných. Počet ošetřených úrazů i úrazovost v roce 2005 meziročně vzrostly, ale úrazová úmrtnost se snížila. Hlavní podíl na růstu úrazovosti měly pracovní/školní a sportovní úrazy, naopak počet dopravních a ostatních úrazů se snížil.
Výskyt úrazů je závislý na mnoha okolnostech, k důležitým faktorům úrazovosti patří i věk lidí. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři a děti. Tato aktuální informace prezentuje data o úrazech v rozdělení podle základních věkových skupin.
Úrazy jsou velkým zdravotním, sociálním a ekonomickým břemenem. Jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v dospělé populaci a v dětském věku nejčastější. Pro prevenci úrazů je důležité shromáždit co nejvíce informací o úrazech včetně statistických. Tato aktuální informace prezentuje především data z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných se zřetelem na nejčastějších příčiny a místa vzniku úrazů.
Dlouhodobé sledování úrazovosti. Úrazy jako nepředvídané události, které náhle zhorší zdravotní stav. Značné ovlivnění věkem. Věkové kategorie. Věkové skupiny. Úrazovost podle počtu hospitalizovaných, úmrtí na úrazy podle hlavních příčin.
Úrazy jako příhody, které ve zlomku času v zhorší zdravotní stav jedince. Zdravotní i rsociální a ekonomické důsledky. Celospolečenské mnohamiliónové ztráty. Příčina dočasné nebo trvalé invalidity. Po nemocech oběhové soustavy a zhoubných novotvarech řetí nejčastější příčina úmrtí, v nižších věkových kategoriích (do 44 let) nejčastější. Informace o počtu, druhu a následcích úrazů, zdroje.
Úraz jako zaviněné výrazné zhoršení zdravotního stavu jedince. Úrazy z hlediska pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost pro poranění a otravy podle klasifikace zaměstnání. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle Českého statistického úřadu. Úrazy sledované podle statistických výkazů chirurgických ambulancí. Úrazy podle statistických výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Úrazy dětí. Úrazy starších lidí. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Přehled informačních zdrojů o úrazech: Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, vyd. ÚZIS ČR. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR, vyd. ČSÚ, Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení - obor chirurgie (o úrazech s následným ambulantním ošetřením), vyd. NZIS, výstupní data z Registru hospitalizovaných vedeného v ÚZIS, publikace "Zemřelí" (vyd. ÚZIS ČR) na podkladě dat ČSÚ "Přehled nehodovosti v silničním provozu na území ČR", vyd. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
Úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí. Výkazy chirur-gických oborů, ambulancí a lůžkových oddělení zpracovává ÚZIS ČR v Národním zdravot-nickém informačním systému. Úrazy podle výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Sportovní úrazy a úrazy ve volném čase.
Dlouhodobé sledování úrazovosti. Úrazy jako nepředvídané události, které náhle zhorší zdravotní stav. Značné ovlivnění věkem. Věkové kategorie. Pětileté věkové skupiny. Úrazo-vost podle počtu hospitalizovaných, úmrtí na úrazy podle hlavních příčin.