homeTématické řady

Odborné léčebné ústavy (OLÚ)

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Od poloviny 90. let došlo k výraznému poklesu počtu lůžek v léčebnách TRN a to i přesto, že zaniklo pouze jedno zařízení. Klesl i celkový počet hospitalizovaných pacientů. V současné době je na území České republiky 9 léčeben TRN s 1 026 lůžky, využití lůžek se pohybuje kolem 80%.

V roce 2006 bylo v ČR v průměru 5,83 praktických zubních lékařů na 10 000 obyvatel. Celkem bylo u praktických zubních lékařů provedeno 18 539 136 ošetření-vyšetření, z toho 42 % bylo preventivních. Jednomu léčenému pacientovi bylo u praktického zubního lékaře provedeno v roce 2006 v průměru 2,4 ošetření-vyšetření a na 1 praktického zubního lékaře připadalo 1 303 léčených pacientů. Speciali-zovanou zubní péči poskytovalo v ČR 508,00 zubních lékařů, kteří provedli v roce 2006 celkem 1 901 956 ošetření-vyšetření, což v průměru představuje 2,9 ošetření-vyšetření na 1 léčeného pacienta.
V aktuální informaci jsou prezentovány údaje o hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních mimo nemocnice (tj. v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Data jsou tříděna podle kapitol MKN-10 a pohlaví pacienta.
Hospitalizace v letech 1995 - 2002 podle pohlaví. Hospitalizovaní trvale bydlící v ČR. Hospitalizovaní v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Hospitali-zovanost a průměrná ošetřovací doba.
Odborné léčebné ústavy v letech 2001 a 2002. Využití lůžkového fondu podle oborů, využití lůžek následné a ošetřovatelské péče. Lůžka v zařízeních ústavní péče v letech 2001 a 2002. Využití lůžek ve dnech a počet hospitalizovaných na 10 000 obyvatel.
Údaje o hospitalizaci v léčebnách dlouhodobě nemocných, v léčebnách tuberkulózy a re-spiračních nemocí včetně oddělení hrudní chirurgie ve FN Bulovka, v psychiatrických léčebnách včetně Psychiatrického centra a v ostatních léčebných ústavech.
Rezorty celkem - léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), léčebny TBC a respiračních nemocí (TRN), psychiatrické léčebny (PL), rehabilitační ústavy (RÚ), ostatní odborné léčebné ústavy (OOLÚ), dětské ozdravovny (DO), hospice, další lůžková zařízení. Lůžková zařízení v ČR. Počet lůžek v zařízeních ústavní péče v letech 1990-2001. Odborné léčebné ústavy podle oborů, využití lůžek, počet lůžek na 10 000 obyvatel.
Vývoj hospitalizace podle pohlaví (1994-2000). Hospitalizovaní a zemřelí v odborných léčebných ústavech. Příčiny hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), v psychiatrických léčebnách (PL) a v ostatních odborných léčebných ústavech (OLÚ). Vývoj hospitalizovanosti a průměrné ošetřovací doby v LDN, TRN, PL, OLÚ (1994-2000).