Home

Nemocnice

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Koncem roku 2010 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s 62 219 lůžky (z toho 2 231 lůžek pro novorozence, 7 398 lůžek ošetřovatelských). V roce 2010 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,2 %. Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2010 v průměru využíváno pacienty 253,8 dní z roku, což představuje oproti roku 2009 nepatrný pokles - o 1,7 dnů. Každý pacient strávil v nemocnici o jednu desetinu dne kratší dobu než v roce 2009, tedy je 7,3 dne.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů. K 30. 6. 2010 činily celkové náklady nemocnic 62,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 62,5 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,7 mld. Kč, z toho 1,9 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 14,9 mld. Kč, 3,8 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2009 celkem 246 662 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo téměř 62 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče přes 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2009, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2009 bylo v ČR evidováno celkem 27 959 zdravotnických zařízení, z toho 19 824 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 233 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 326 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Koncem roku 2009 bylo v České republice evidováno 191 nemocnic s 62 992 lůžky (z toho 2 186 lůžek pro novorozence, 7 090 lůžek ošetřovatelských). V roce 2009 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 %. Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2009 v průměru využíváno pacienty 255,5 dní z roku, což představuje oproti roku 2008 nepatrný nárůst - o 1,3 dnů. Každý pacient strávil v nemocnici (stejně jako v roce 2008) v průměru 7,4 dne.

Koncem 1. pololetí 2009 bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 026 lůžky (z toho 2 187 lůžek pro novorozence, 6 985 lůžek ošetřovatelských). Od konce roku 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 % (pokles o 237 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2009 v průměru využíváno pacienty 131,9 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila stejně jako na konci loňského roku 7,4 dne.
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2008 celkem 241 606 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení a zřizovatelů.
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2008, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 769 zdravotnických zařízení, z toho 19 681 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 236 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 332 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Koncem roku bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 263 lůžky (z toho 2 181 lůžek pro novorozence, 6 756 lůžek ošetřovatelských). V roce 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 1 %. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 254,2 dní z roku, což představuje oproti loňskému roku pokles o více než 9 dnů. Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,3 dne na 7,4 dne.
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2007 celkem 240 313 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.