Home

Projekt – DRG

 

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747

Partner projektu: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.

Realizace projektu:  od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2021

Předpokládaný rozpočet:  241,3 mil. Kč

Web projektu: https://drg.uzis.cz/

Cíl projektu:

Globálním cílem projektu je vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR a zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro tento segment zdravotní péče.

Dílčí cíle projektu představují:

 • vybudování Kompetenčního centra a reprezentativní sítě referenčních nemocnic;
 • vytvoření metodik pro oceňování hospitalizačních případů, elektronických a databázových nástrojů pro implementaci tohoto systému a ověření těchto metodik v reprezentativní síti referenčních nemocnic;
 • tvorbu nové klasifikace hospitalizačních procedur, redefinice klasifikačního systému DRG a vytvoření nového koderského manuálu a jejich implementace do úhradových mechanismů zdravotní péče v ČR;
 • přípravu podkladů pro převedení oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby a příprava k praktické a plošně realizovatelné implementaci těchto nástrojů ve zdravotnických zařízeních;
 • realizaci modelové studie v síti referenčních nemocnic, která budou oceňovat klinické případy lůžkové péče a generovat kalibrační data z reálné klinické praxe, jež budou využita k aktualizaci výstupů projektu;
 • realizaci podpůrných edukačních aktivit pro cílové skupiny.

Klíčové aktivity:

KA1. REFERENČNÍ SÍŤ

Tato aktivita předpokládá ustavení sítě 35-40 referenčních zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče, která bude sloužit jako reprezentativní základna pro sběr a analýzu reálných klinických a ekonomických dat pro optimalizaci klasifikačního systému akutní lůžkové péče a navazujícího systému úhrad.

KA2. NÁSTROJE PRO ELEKTRONICKÉ OCEŇOVÁNÍ

Cílem této aktivity je vytvoření návrhu metodiky ekonomického oceňování hospitalizačních případů, tvorba elektronických a databázových nástrojů pro implementaci systému oceňování a jejich ověření v síti referenčních zdravotnických zařízení.

KA3. METODIKY KLASIFIKACE

V rámci aktivity dojde k vytvoření nové klasifikace hospitalizačních procedur, vytvoření nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG a tvorba pravidel pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG a jeho implementace do referenční sítě ZZ.

KA4. ELEKTRONICKÉ DATABÁZOVÉ NÁSTROJE A SBĚR DAT

Cílem této aktivity je vytvoření a elektronických a databázových nástrojů pro sestavování a zařazování případů do jednotlivých skupin a dále sběr klinických a ekonomických dat pro nákladové oceňování případů z referenčních ZZ.

KA5. NÁVRH IMPLEMENTACE DRG

Předmětem aktivity je  návrh implementace redefinovaného klasifikačního systému DRG do úhradových mechanismů zdravotní péče v ČR.

KA6. ZPĚTNOVAZEBNÉ VYHODNOCENÍ

Cílem této aktivity je na podkladě případové studie aktualizovat metodické materiály dle potřeb klinické praxe. Vzniklé metodické materiály bude tým Kompetenčního centra postupně prověřovat v síti referenčních ZZ.

KA7. EDUKAČNÍ AKTIVITY

Edukační aktivity zajistí kontinuální vzdělávání pracovníků referenční sítě tak, aby byli plně seznámeni s postupem projektu a správným užitím jeho metodických materiálů a aplikací a mohli tak zprostředkovat přenos výstupů projektu cílové skupině institucí, kterým je projekt určen.

KA8. ŘÍZENÍ A PUBLICITA

Cílem této aktivity je zajistit řádné řízení, administraci a publicitu projektu dle pravidel programu. Na počátku projektu dojde k ustavení řídících struktur projektu a interních pravidel jeho řízení.

KA9. SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Jedná se o povinnou aktivitu projektu, která prověří jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

Hlavní metodické výstupy:

Metodika vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů DRG, složená z následujících částí:

 • Taxonomie klasifikačního systému;
 • Strukturální prvky klasifikačního systému;
 • Metodika návrhu taxonomických jednotek klasifikačního systému;
 • Metodika kultivace klasifikačního systému.

Metodika pro oceňování hospitalizačních případů, členěná na:

 • Základní principy;
 • Pracoviště zdravotnického zařízení;
 • Evidence zdrojů zdravotnického zařízení;
 • Sběr dat z referenčních nemocnic.

Metodika pro výpočet relativních vah:

 • Datová kontrola pro výpočet relativních vah;
 • Pravidla pro měření výkonnosti prediktivní síly klasifikačního systému;
 • Výpočet relativních vah.

Metodická kultivace procesu vykazování, v členění:

 • Doporučené workflow procesu vykazování zdravotních služeb;
 • Doporučená sada validačních pravidel a jejich implementace.

Klasifikace hospitalizačních procedur, členěná na:

 • Stručný popis vybraných zahraničních klasifikací;
 • Analýza možných řešení nahrazení klasifikační části Seznamu zdravotních výkonů;
 • Základní principy české Klasifikace procedur.

Pravidla pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG, složená z:

 • Kódovací proces;
 • Pravidla kódování;
 • Směrnice pro kódování diagnóz.

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému DRG, složená z:

 • Definice hospitalizačního případu;
 • Obsahová náplň hospitalizačního případu;
 • Metodika sestavení datové věty klasifikačního algoritmu DRG.

Dokument pro použití DRG v úhradách:

 • Modelace dopadů relativních vah do systému;
 • Návrhy použití DRG do úhrad.

Metodika trvalé udržitelnosti systému optimalizace úhrad lůžkové péče, členěná na:

 • Metodika kultivace klasifikačního systému;
 • Metodika kultivace oceňování hosp. případu;
 • Metodika kultivace pravidel pro kódování;
 • Metodika kultivace relativních vah.