Home

Informace o souborech cookie a jejich využívání

CZ/EN

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookie jsou drobné textové soubory, které naše servery posílají Vašemu počítači a umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Druhy cookies

Na našem webu používáme různé druhy cookies:

  • Nezbytné cookies - umožňují uživateli navigaci a používání webu
  • Analytické cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.  Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami (Google Analytics).
  • Funkční cookies - pamatují si Vaši volbu za účelem zlepšení vašeho pohodlí při používání webových stránek, jako například naposledy používaná jazyková verze

 

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/analytics/

V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným než technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.

 

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu prohlížeči.


Information about cookies and their usage

In accordance with Act No. 127/2005 Coll., on Electronic Communications, we hereby inform you that our website uses cookies. Cookies are small text files sent by our servers to your computer, allowing us to provide you with a better browsing experience. Cookies are used by almost all websites worldwide. In general, cookies are useful because they improve the user experience at each previously visited webpage. If you use the same computer and the same internet browser to visit our website, cookies will help your computer to remember webpages that you have already visited as well as the setting of individual webpages according to your preference.

Types of cookies

We use different types of cookies at our website:

  • Essential cookies – allowing the user to navigate and to use the website
  • Analytical cookies – allowing us to monitor summary information about the website traffic and about the usage of various functions. This help us to improve the functions of our websites for you. Analytical cookies are set up by third parties (Google Analytics).
  • Functional cookies – remembering your choice in order to improve your browsing experience, such as the most recently used language version.

What do we use cookies for?

For statistical assessment, measuring the website traffic and making the network secure

An analytical software saves anonymous cookies during each visit to our website. Among others, these cookies help us understand how many users visit our website repeatedly. In this way, we can better understand the behaviour, preferences and interests of our users. We also use the Google Analytics tools for these purposes. More information about this tool is available at https://www.google.com/analytics/.

We absolutely do not use cookies for other than technical purposes, we do not connect data obtained from cookies with any other data, and we handle cookies in a way which does not allow the identification of specific persons.

Setting up the management of cookies and disabling cookies in web browsers

Common web browsers (such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge etc.) support the management of cookies, and their settings make it possible to disable cookies altogether. In browser settings, individual cookies can be manually deleted, blocked or completely disabled; furthermore, cookies can be blocked or permitted for selected websites only. For more information, please refer to help pages of your browser: