50 let činnosti ÚZIS ČR

Dne 1.listopadu 2010 oslaví Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 50 let své činnosti.


Dne 1.listopadu 2010 oslaví Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 50 let své činnosti.

Organizace nejprve fungovala pod názvem Ústav pro zdravotnickou statistiku, jejímž hlavním posláním bylo zpracování statistických údajů o zdravotním stavu obyvatelstva a činnosti zdravotnických zařízení a také analýza a publikace zpracovaných dat. Pod svým současným názvem Ústav zdravotnických informací a statistiky (UZIS ČR) funguje od roku 1981, kdy také získal nový statut co by zařízení, které metodicky vede a organizuje statistickou činnost ve zdravotnických zařízeních rezortu, zajišťuje vytváření informačních systémů ve zdravotnictví a publikuje souhrnné výsledky.

Rozšíření výpočetní techniky v 90.letech umožnilo zefektivnění práce ústavu a jeho další rozvoj. V roce 1993 začala nová etapa realizace Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a o dva roky později byl zákonem zaveden Program statistických zjišťování na každý rok. V tomto roce také ústav připravil jednotnou koncepci systémů výkazů pro všechna zdravotnická zařízení, která je stále platná.

Od roku 2001 je ústav součástí státní statistické služby a jeho základním účelem a předmětem činnosti je řízení a koordinace plnění úkolů NZIS, tj. především metodické, organizační a technické zajištění sběru dat ze zdravotnických zařízení, jejich zpracování a analýza, vedení Národních zdravotních registrů a publikování a poskytování informací uživatelům.

Ústav na domácí scéně úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, Českým statistickým úřadem, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, se zdravotnickými zařízeními a mnoha dalšími organizacemi v rezortu zdravotnictví i mimo rezort (SZÚ, SÚKL, MŠMT, MPSV, ČSSZ, zdravotní pojišťovny,…). V zahraničí probíhá nejužší spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací, Eurostatem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

V souvislosti s kulatým výročím je třeba poděkovat dvěma dlouholetým ředitelům ústavu, a to Ing. Jaromíru Stachovi a Mgr. Vlastě Mazánkové.

Dne 20. října 2010 uskuteční v Lékařském domě v Praze seminář na téma „50 let činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR“

V rámci oslav byla také vydána publikace Vývoj zdravotnictví české republiky po roce 1989, která popisuje vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 z pohledu zdravotnické statistiky. První kapitola je věnována stručné historii ústavu a v dalších kapitolách je popsán vývoj zdravotního stavu, rozvoj zdravotnických služeb a ekonomika zdravotnictví a nakonec je zmíněna mezinárodní spolupráce ústavu v oblasti zdravotnické statistiky.

Mgr. Jiří Holub
ředitel ÚZIS ČR

19. 10. 2010