Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání

Projekt je zaměřen na optimalizaci a zefektivnění rozvoje a řízení lidských zdrojů v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR), jako důležitého předpokladu k výkonu hlavní činnosti, tedy zajištění relevantních zdravotnických informací.


Projekt CZ.1.04/4.1.00/58.00024 byl k 31.12.2012 ukončen.

Realizátor: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Období realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Celkový rozpočet: 3 138 600 Kč
Příspěvek SF: 2 667 810 Kč
Skutečné náklady projektu ve výši 2 215 828 Kč.

Projekt si kladl za cíl vytvoření standardů personální práce, řízení a rozvoje lidských zdrojů a nastavení odborného vzdělávání v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

 

Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím realizace ucelených aktivit a činností:

  • analýzy současného stavu a potřeb řízení lidských zdrojů,
  • implementace systému řízení lidských zdrojů,
  • vytvoření personální strategie,
  • nastavení systému profesního vzdělávání,
  • vyškolení interních školitelů.

Projekt bude mít pozitivní vliv na vykonávané činnosti ústavu. Zaměstnanci ústavu zároveň získají nové znalosti a dovednosti. Vedoucí pracovníci v oblasti personalistické práce, pro všechny pracovníky je vytvořen systém odborného, profesního vzdělávání, který byl v rámci projektu pilotně odzkoušen.

V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 17 zcela nových produktů. Prvotním, nesmírně důležitým, výstupem bylo zmapování současné situace a vypracování „Analýzy současného stavu a rozvoje lidských zdrojů“. Z analýzy vycházela příprava a koncipování  velmi důležitého  druhého produktu pro udržitelnost – materiálu „Personální strategie.

Vedle těchto dvou analytických a koncepčních  materiálů bylo vytvořeno 14 výstupů pro kurzy; 7 kurzů v oblasti personalistiky a bezpečnosti informací v podobě e-learningových kurzů s otázkami a cvičeními a dalších 7 kurzů odborných – v oblasti profesního vzdělávání.  Také odborné kurzy jsou v e-learningovém tvaru a obsahují texty  ke kurzům, otázky a cvičení.Za neméně důležité, v rámci udržitelnosti, považujeme vyškolení 10 interních lektorů a vytvoření lektorského manuálu, který je sedmnáctým produktem vytvořeným v rámci tohoto projektu.

Projekt byl koncipován jako dlouhodobá strategická investice do rozvoje a řízení lidských zdrojů v ústavu – jako základ jeho dalšího rozvoje a stabilizace pracovníků. Personální strategie je materiálem, ze kterého bude ústav dlouhodobě čerpat. Vznik  interního systému profesního vzdělávání se, z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti, jeví jako klíčové a zajistí dostatek relevantních informací a znalostí všem současným i nově přijímaným zaměstnancům. Interní školitelé jsou dalším bonusem pro dlouhodobou udržitelnost. Kromě využití interních lektorů v rámci vzdělávání zaměstnanců, mohou být interní lektoři v budoucnu využiti při systematické přípravě studentů-brigádníků, kteří v ústavu absolvují odbornou praxi a potencionálně mohou být novými zaměstnanci ústavu. Od interních lektorů očekáváme, že budou vytvořené vzdělávací produkty udržovat a inovovat z hlediska  nových poznatků v rámci dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Praha, únor 2013

26. 1. 2011