Legislativa týkající se Listu o prohlídce zemřelého (mrtvého)

Dne 5. září 2012 byla uveřejněna vyhláška 289/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, která uvádí postup jeho předávání po přechodnou dobu do konce roku 2012.

Dne 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který v §92 zmocňuje k vydání vyhlášky a zároveň v §128 ruší vyhlášku 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, která doposud postup při úmrtí a předávání Listu o prohlídce zemřelého ošetřovala.

Vyhláška 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky, platná od 1.1.2013, zavádí nový postup předávání Listu o prohlídce zemřelého v roce 2013. Obsah Listu je uveden v Příloze vyhlášky, od roku 2013 bude umožněno jeho předávání nejen v tištěné podobě, ale také elektronicky.

Zároveň vyhláška vymezuje lékaři povinnost předávat jedno vyhotovení Listu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Listy (v papírové podobě) mají být předávány průběžně, nejdéle však do 30 dnů od úmrtí. Listy lze zasílat jednou měsíčně, a to místně příslušnému regionálnímu pracovišti ÚZIS ČR podle místa úmrtí

  • pro Hl. m. Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj na Regionální pracoviště Praha, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2,
  • pro Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Ústecký kraj na Regionální pracoviště Hradec Králové, Habrmanova 19/1, 500 02, Hradec Králové,
  • pro Jihomoravský, Zlínský kraj a Kraj Vysočina na Regionální pracoviště Brno, Vinařská 965/6,  603 00 Brno,
  • pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj na Regionální pracoviště Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Fakultní nemocnice, 708 52 Ostrava-Poruba.

Informace o postupu vyplňování a odeslání Listu o prohlídce zemřelého v roce 2013 a podrobné pokyny k jeho vyplňování naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR zde.

14. 9. 2012