Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" (3.12.2014)

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU
 10. 12. 2014, 1:26

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU

Setkání se aktivně účastnilo celkem 54 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, z 39 zdravotnických zařízení a 5 členů Expertní skupiny pro NSHNU. Mnoho přihlášených účastníků se omluvilo, z důvodu aktuálního kalamitního počasí. Všem oprávněným osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, je proto poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání.

V rámci programu (viz pozvánka na odborné setkání) byla prezentována stávající situace z hlediska technického zajištění NSHNU a dále plánované oblasti rozvoje systému (viz podklady k odbornému setkání zveřejněné online na stránkách ÚZIS v sekci semináře). V diskusi byly identifikovány významné oblasti, které vyžadují další rozvoj a zejména předpokládají vzájemnou spolupráci mezi garanty NSHNU a jejich cílovými uživateli. Opakovaně byla zmiňována nutnost přizpůsobení systému požadavkům uživatelů ve smyslu účelné služby a nástroje pro monitorování výskytu nežádoucích událostí a zejména možnosti přípravy metodických doporučení a preventivních opatření na národní úrovni.

Hlavní diskutované oblasti:

 • potřeba upřesnění terminologie – příprava terminologického (definičního) slovníku pro jednotlivé nežádoucí události (dále jen NU) a možnost explicitního posouzení závažnosti nežádoucí události – navržené řešení – definiční slovník – jednotná metodická podpora;
 • význam některých NU – jejich další „osud“ – možnosti redukce v některých sledovaných parametrech anebo celkově NU – navržené řešení – strukturální změny v počtu sledovaných parametrů a typů NU jsou možné až po důsledné analýze stávajícího systému (např. frekvence výskytu jednotlivých NU dle typů pracoviště, odbornosti), která je aktuálně realizována ÚZIS;
 • potřeba doporučení pro kořenovou analýzu, doporučení pro vypořádávání nežádoucích událostí – navržené řešení – definiční slovník – jednotná metodická podpora;
 • nutnost přesnější metodiky pro evidenci nozokomiální infekce – "infekce spojené se zdravotní péčí“ (Health care associated infections) – v diskusi vystoupil MUDr. Vlastimil Jindrák ze SZÚ, který přislíbil spolupráci v této oblasti – plánovány jsou také strukturální změny;
 • diskutována byla také účelnost současného způsobu provádění benchmarkingu a jejich využití poskytovateli zdravotních služeb – do budoucna bude možno využít několik přístupů k hodnocení získaných dat:
 1. univerzální základní přístup hodnocení – obdobný dosavadnímu s přímou zpětnou vazbou pro konkrétní pracoviště;
 2. zpracování analýzy dle specifických požadavků konkrétního zdravotnického zařízení;
 3. pro vysoce motivovaná pracoviště bude připravena hlubší analýza zaměřená na specifické parametry, jejichž vyhodnocení (např. v menším souboru poskytovatelů zdravotních služeb se stejným spektrem činností) umožní participaci na vytváření na důkazech založených národních doporučení; součástí těchto sofistikovaných strategií bude také možnost sdílení dat, realizace projektů a prospektivních či retrospektivních průzkumů apod.
 • posledním diskutovaným bodem byly problémy technického charakteru – někteří poskytovatelé zdravotních služeb zaznamenali duplicitu NU anebo naopak ztrátu nahlášených NU, které nebylo možno následně využít v benchmarkingu – vysvětleny byly možné technické příčiny anebo uživatelská pochybení – vzhledem k faktu, že do konce června 2015 bude NSHNU spravován ve stávajícím technickém prostředí a zajištění, je možné řešit jednotlivé případy doposud fungujícím způsobem (helpdesk, kontaktování pracovníků ÚZIS elektronickou poštou aj.).

Úkoly vyplývající z odborného setkání pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb:

 • doplnění denominátorů za 3. kvartál roku 2014 (počet lůžkodnů a počet hospitalizací) v termínu do 31. 1. 2015 – následná finální analýza – benchmarking za 3. kvartál (zdůvodnění: v případě chybějících údajů o denominátorech není možno provést benchmarking u daného pracoviště, poskytovatele zdravotních služeb – nežádoucí událost je nahlášena/evidována, ale nespadá do srovnání za dané období);
 • vyplnění anketního formuláře (zúčastněným předán na setkání), nezúčastněným zaslán emailem – termín 15. 1. 2015
 • doplňující úkol na základě jednání pracovní skupiny pro NSHNU – vyplnit převodní tabulku struktury pracovišť zdravotnického zařízení v termínu do 23. 1. 2015 (pokyny budou zaslány emailem)

Další plánovaný termín odborného setkání

S ohledem na dohodu o stávajícím technickém zajištění NSHNU do konce června roku 2015, by se mělo další plánované setkání uskutečnit v dubnu 2015, uživatelům je ale trvale k dispozici podpora prostřednictvím helpdesku a pracovníků ÚZIS.

V Praze dne 10. 12. 2014

10. 12. 2014