Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Aktuální informace týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s aktuálními informacemi týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. Tato agenda je pro poskytovatele zdravotních služeb povinná; rovněž povinné je hlášení dat elektronickou cestou. Organizací a validací sběru dat je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jako správce NZIS. Obracím se na Vás jako nový ředitel ÚZIS ČR; v této funkci jsem od května 2014.

Zajištění resortního statistického zjišťování jsem přijal jako prioritní úkol. Mimo jiné proto, že jsem zjistil, že poskytovatelům při neplnění této povinnosti hrozí sankce a nechtěl jsem ohrozit nějakou chybou ústředí pracovníky v terénu, či jim jinak zkomplikovat splnění této povinnosti. V uplynulých měsících jsem věnoval mnoho času studiu obsahu statistických zjišťování, jejich zdůvodnění a absolvoval jsem v tomto smyslu desítky konzultací s vedením odborných lékařských společností, profesních komor i zdravotnických zařízení. Plnění dat pro NZIS se v zásadě skládá ze dvou částí: a) vlastní program statistických zjišťování (tzv. výkazy), b) hlášení do resortních registrů – informačních systémů. V následujících dvou odstavcích bych si Vám dovolil sdělit svá zjištění jednak k obsahu těchto hlášení a dále k jejich informačnímu zabezpečení za rok 2014.

Obsahová stránka sběru dat pro NZIS

Po detailním studiu jsem dospěl v souladu s mnoha významnými odbornými grémii k tomuto poznání:

 • Systém tzv. resortních výkazů je redundantní a v mnoha případech obsahově neodůvodněná sada parametrů, které lze zejména v tzv. klinické části získat i jinými cestami, než zatěžováním zdravotnického terénu
 • Zejména sada klinických výkazů (= desítky tisíc výkazů emitované každý rok) neprošla řádnou oponenturou odborné veřejnosti a nevede ke kvalitní a potřebné informační službě; lékaři oprávněně vnímají tuto agendu jen jako službu pro ÚZIS, bez zpětné vazby pro ně samotné
 • Systém objektivní validace sbíraných dat je nefunkční, což je další důvod k zásadní revizi těchto sběrů.

Výše uvedené poznatky se týkají především tzv. výkazů řady „A“ – výkazy klinické –, ovšem postupnou revizí a oponenturou musí projít i výkazy ekonomické a další. Bohužel, nelze všechny potřebné změny provést ihned, systém zjišťování pro rok 2014 již byl při mém nástupu do funkce schválen.

Pro tuto chvíli se podařilo provést zásadní redukci obsahu klinických výkazů (u cca poloviny výkazů řady „A“ byl obsah zredukován pouze na část týkající se sledování počtu pracovníků (pro rok 2015 se předpokládá jejich úplně zrušení), u všech zbývajících provedena podstatná obsahová redukce); tento krok již schválilo vedení Ministerstva zdravotnictví. Zdravotnický terén tak bude při sběru za rok 2014 zatížen výrazně menším množstvím vymáhaných dat. Informace o redukci sbíraných dat je komunikována s příslušnými odbornými společnostmi.

Jedná se pouze o částečný úspěch na cestě k zásadní redukci této nesmyslné administrativní zátěže. V příštím roce takto podrobíme oponentuře a změnám i výkazy ekonomické a také hlášení do jednotlivých registrů. Dovolil bych si Vás v tomto požádat o trpělivost, změna celého systému hlášení vyžaduje i adekvátní legislativní změny, zejména inovaci zákona č. 372 (hlava NZIS). Novely těchto norem jsme již s kolegy iniciovali a budou-li úspěšné, získáme mandát k dalšímu výraznému zjednodušení celého systému hlášení dat do ÚZIS ČR.

Stav Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NR-PZS) a jeho zpřístupnění poskytovatelům zdravotních služeb

Registrace poskytovatele v NR – PZS je nutnou podmínkou získání přístupu k elektronickým úložištím dat, včetně centrálního datového úložiště výkazů. V uplynulých letech byl zahájen nový vývoj datových úložišť pro NZIS, tzv. jednotná technologická platforma, projekt eREG. Bohužel, vývoj těchto informačních systémů není kontrolován ze strany ÚZIS ČR a po svém nástupu do funkce jsem tak byl odkázán na výsledky vývoje řízeného jinými organizačními složkami. Faktem je, že NR-PZS byl ve svém vývoji a uvedení do provozu velmi podstatně opožděn a ještě na podzim r. 2014 jsme neměli k dispozici plně funkční verzi uplatnitelnou v ostrém provozu. V současnosti je NR-PZS již funkční, nicméně časové zpoždění již nepůjde napravit.

Uvedené zpoždění nevyhnutelně povede k faktu, že vy jako poskytovatelé zdravotních služeb nemůžete dodržet zákonem stanovené termíny při hlášení resortních dat do NZIS. Tento fakt již vzalo na vědomí vedení Ministerstva zdravotnictví a byl rovněž projednán s příslušnými odbory Českého statistického úřadu. Prostým výčtem zde uvádím nové termíny:

 • Registrace poskytovatele do NR PZS je možná od okamžiku doručení tohoto dopisu, systém je otevřen. Detailní popis registrace je uveden v příloze tohoto dopisu.
 • Centrální úložiště výkazů (v již redukované formě, viz zdůvodnění výše) bude zpřístupněno 1. 3. 2015; termín pro uzavření povinného hlášení resortních dat je stanoven na 1. 5. 2015.
 • Centrální úložiště dat (portál pro dávkový sběr povinných hlášení ve formátu XML dle Datového standardu MZ) bude zpřístupňováno dle termínů spouštění jednotlivých registrů. O postupném spouštění registrů v roce 2015 budou žadatelé informováni interní poštou.

Dojde-li u zde stanovených termínu k objektivně zdůvodněným změnám, budete o tom neprodleně informováni. Žádný poskytovatel zdravotních služeb nebude sankcionován za nedodržení původních termínů povinných hlášení.

Vážená paní / vážený pane, dovolte mi závěrem omluvu, pokud jste v druhé polovině r. 2014 neměli dostatečné informace o vývoji této agendy. Bohužel jsem kvůli stavu NRPZS až do poslední chvíle nevěděl, kdy budu schopen odeslat tento dopis a jaký bude vlastně jeho obsah. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že se nám v následujícím roce podaří celý systém statistických zjišťování výrazně optimalizovat a ještě mnohem více redukovat zátěž poskytovatelů zdravotních služeb. Tedy sbírat jen data opravdu potřebná a nezbytná a vždy nad nimi nabídnout i zpětnou vazbu všem, kteří se na sběru podílejí a investují do něj svou kapacitu a čas.

 

Přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší v osobním i profesním životě po celý příští rok.

 

S pozdravem

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., v.r.
ředitel ÚZIS ČR

 

Registrace poskytovatelů zdravotních služeb do Registrů resortu zdravotnictví (eREG)

Vyplnění externí žádosti

Žádost pro získání prvotního přístupu poskytovatele zdravotních služeb (role ŽADATEL) do systému registrů MZ podává a podepisuje (ověřeným podpisem) vždy statutární zástupce organizace, který ale nemusí být zároveň kontaktní osobou. Po získání přístupu bude tento Žadatel žádat o přístupy do registrů a spravovat účty všech zaměstnanců organizace v jednotném prostředí registrů rezortu zdravotnictví.

 1. Pověřená osoba (Žadatel) je odpovědná za evidenci uživatelů a jejich práv za daného poskytovatele zdravotní péče v systému eREG, tedy za zavádění uživatelů nových, podání žádostí do jednotlivých registrů NZIS, správu práv uživatelů a jejich zneplatnění v případě, že osobě zaniklo právo k jejich užití za daného poskytovatele zdravotní péče.
 2. Přidělování rolí v rámci poskytovatele je na plné zodpovědnosti Žadatele a musí být striktně navázáno na personální agendu poskytovatele. Pracovníkovi, který mění nebo rozvazuje pracovní poměr, musí být odpovídajícím způsobem upravena i přístupová práva!
 3. Přístupy do administrativních registrů NZIS - tedy Centrálního úložiště výkazů (statistická zjišťování), Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a Národního registru zdravotnických pracovníků vznikají automaticky po podání žádosti pověřenou osobou. Sama pověřená osoba získává tyto přístupy zcela automaticky současně s přístupem do eREG.
 4. Přístupy do ostatních registrů NZIS schvaluje správce registru na základě žádosti podané pověřenou osobou.
 5. Statutární zástupce bere tyto povinnosti na vědomí

Z výše uvedeného vyplývá, že roli Žadatel by měla, u organizací s větším počtem zaměstnanců, vykonávat osoba, která má přehled o pracovních aktivitách zaměstnanců, pro které bude žádat o přidělení nebo odebrání rolí do jednotlivých resortních registrů. Doporučujeme proto osobu z personálního oddělení, která má přehled o fluktuaci zaměstnanců. Upozorňujeme, že pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr a odejde jinam, aniž jsou mu odebrána přístupová práva, může i nadále “vidět“ na data Vaší organizace.

Je-li je Váš právní subjekt složen z více lůžkových zařízení (nemocnic nebo léčeben), je třeba pro každé toto zařízení vytvořit roli Žadatel. Tyto případy lze konzultovat s našimi regionálními pracovišti (viz Kontakty).

Pokud by si Žadatel nebyl jist jednoznačným přidělením role na konkrétní pracoviště, je třeba kontaktovat spádově příslušné Regionální pracoviště ÚZIS ČR nebo centrální pracoviště ÚZIS ČR (viz kontakty).

Externí žádost najdete na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Tam je též k dispozici příručka “Podání externí žádosti“ s pokyny pro její vyplnění: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Documents/KSRZIS_externi_zadosti.pdf

Aktivace účtu a přihlášení

Po ověření žádosti jsou údaje vloženy do správy uživatelů a je vytvořen uživatelský účet Žadatele. Se založením účtu získá přístup do Jednotné správy uživatelů (JSU), kde lze žádat o přístupy do rezortních registrů a spravovat účty všech zaměstnanců organizace v jednotném prostředí registrů rezortu zdravotnictví.

Účet je nutné nejprve aktivovat, na e-mail uvedený v žádosti přijde zpráva pro aktivaci a první přihlášení. Příručku “Aktivace a přihlášení uživatele“ najdete na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Documents/KSRZIS_aktivace_a_prihlaseni.pdf

Role Žadatel

Náplň role Žadatel je uvedena u žádosti. Podrobné informace pro práci v Jednotné správě uživatelů (jak žádat o přidělení nebo odebrání rolí), jsou uvedeny v příručce “Role žadatel“, kterou najdete na adrese:  http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Documents/KSRZIS_Role_zadatel.pdf

Upozornění: ihned po zaktivnění role Žadatel je nutno zkontrolovat, zda se v seznamu uživatelů nevyskytují osoby, které mají přiděleny role, které neodpovídají jejich pracovnímu zařazení nebo nejsou s poskytovatelem v žádném smluvním vztahu. Všem neoprávněným uživatelům je třeba bezodkladně přidělené role odebrat. Většinou se může jednat o pracovníky správce a zpracovatele NZIS, kteří prováděli pilotní testování.

Uživatelské role v jednotlivých registrech

Každý resortní registr, který bude spuštěn, bude obsahovat eLearningový kurz a podrobnou uživatelskou příručku.

Pokud budete mít připomínky nebo náměty na upřesnění nebo doplnění výše uvedených uvedených příruček nebo příruček k jednotlivým registrům, zašlete nám je na adresu centrálního HelpDesku ÚZIS ČR, viz kontakty.

Adresa na stránky eREG: http://eregpublic.ksrzis.cz/ 

Plánované termíny spuštění:

Národní onkologický registr: již v provozu, přístupný ihned po registraci
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb přístupný ihned po registraci
Centrální úložiště výkazů    přístupný od 1. března 2015

O postupném spouštění registrů v roce 2015 budou žadatelé informováni interní poštou.

Plánované termíny sběru dat

L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

 • do 31. 3. 2015

E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

 • do 17. 4. 2015

E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

 • do 17. 4. 2015

Ostatní výkazy

 • do 1. 5. 2015

Technická podpora aplikačního prostředí eREG, registrace externích žadatelů do systému

Zajišťuje:  Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), helpdesk

Helpdesk KSRZIS, telefon +420 261 092 462

Pondělí 7.45 - 17.00
Úterý 7.45 - 15.45
Středa 7.45 - 17.00
Čtvrtek 7.45 - 15.45
Pátek 7.45 - 15.45

 helpdesk.registry@ksrzis.cz

více na www.ksrzis.cz.

Metodická podpora registrů a statistických zjišťování, aktuálně zejména Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a Centrálního úložiště výkazů

Zajišťuje:  Příslušné regionální pracoviště Ústavu zdravotnických informací a statistiky dle níže uvedených kontaktů

[view:Kontakty=page_2=all]

V případě potřeby prosím kontaktujte centrální pracoviště ÚZIS ČR na adrese helpdesk@uzis.cz, nebo uzis@uzis.cz, telefon  +420 22497 2243.

18. 12. 2014