Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)

Navázání na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech.

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám navázat na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech.

Základní informace o registru:

 • NRLUD jako nový zdravotní registr integruje stávající informační systém Hygienické služby, tzv. Registr žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog a substituční registr (tzv. NRULISL), tedy dvě hlásné povinnosti do jednoho registru, což doufáme, přinese větší míru komfortu a zjednodušení pro hlásící zařízení.
 • Registr shromažďuje základní socio-demografické údaje klientů/pacientů, údaje o užívaných návykových látkách, rizikovém chování, zdravotních a sociálních dopadech jejich užívání atd.
 • Základem je hlášení zahájení léčby, ale umožňuje také hlášení ukončení léčby.
 • Vkládání dat o pacientech/klientech bude probíhat buď přímo do individuálního elektronického formuláře, nebo v dávkách exportem z existujících systémů, tzn. vysoký standard správy údajů, bezpečnosti dat, podpory uživatelů a dalšího vývoje samotného registru.
 • Po spuštění registru, po přechodnou dobu a ve výjimečných případech, se počítá také s papírovou formou sběru dat, pokud technické podmínky nedovolí zařízení přejít na elektronický sběr. To znamená, že zařízení bude posílat papírové formuláře, tak jako dosud, na příslušnou KHS, kde bude formulář pořízen do systému. Tento způsob sběru ale bude postupně omezován.
 • Výhodou registru je možnost sledování údajů o klientech/pacientech, kteří se léčí pro problémy s různými návykovými látkami - tj. s alkoholem, tabákem, nelegálními drogami, těkavými látkami nebo psychoaktivními léky. Tím dojde k integraci informací o pacientech/klientech různých částí a typů specializované adiktologické péče v ČR.
 • Jiné použití dat než pro epidemiologicko-statistické účely, tj. pro účely popisu drogové situace, je nezákonné a nemožné. Individuální osobní data pacientů/klientů nebudou dále předávána, registr nebude sloužit kontrolním nebo represivním účelům.
 • Kromě hlášení substituční léčby nejsou v tomto registru používány identifikační údaje, registr tedy nebude shromažďovat jméno, příjmení ani rodné číslo, data budou shromažďována pod vytvořeným kódem klienta.

Vzhledem k tomu, že do NRLUD budou hlásit dva typy zařízení, a to zdravotnické a sociální služby, bude i registrace pro každou tuto skupinu odlišná.

Statutární zástupci zdravotnických zařízení v nejbližších dnech obdrží informaci o tom, jak se registrovat, v oficiálním dopise, který nyní distribuuje vedení ÚZIS ČR. Tento dopis poskytovatelům zdravotních služeb vám zasíláme pro informaci v příloze.

Pokud jste zaměstnancem zdravotnického zařízení, informujte se, prosím, v sekretariátu Vašeho statutárního zástupce, kdo ve Vaší organizaci bude přidělovat přístupy do jednotlivých registrů a přístup do NRLUD vám zřídí.

Pracovníky sociálních služeb budeme o registraci informovat v průběhu ledna, až bude připraven formulář žádosti pro získání prvotního přístupu poskytovatele sociálních služeb (role ŽADATEL) do Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Postup registrace bude velice podobný registraci poskytovatelů zdravotních služeb, který je popsaný v přiloženém dopise.

Vzhledem k nutnosti zkoordinovat migraci dat z NRULISL a Registru žádostí o léčbu, dojde k posunutí termínu spuštění pilotního provozu, a to o jeden měsíc.

Harmonogram pilotního provozu a spuštění ostrého provozu:

 • od ledna 2015 – registrace zdravotnických zařízení
 • od cca 15. ledna 2015 – registrace zařízení sociálních služeb
 • úterý 24. února 2015 odpoledne – vypnutí NRULISL na 3 pracovní dny + víkend kvůli migraci dat
 • pondělí 2. března. 2015 – spuštění NRLUD
 • od 2. března 2015 do 10. dubna 2015 – pilotní testování
 • do 30. dubna 2015 – vypořádání připomínek
 • do 1. června 2015 – přechod do produkčního provozu

V současné době dokončujeme metodiku NRLUD, nový formulář a uživatelskou příručku práce s registrem. Všechny důležité dokumenty budou na začátku ledna přístupné na webových stránkách ÚZIS ČR zde: http://www.uzis.cz/registry/narodni-zdravotni-registry/nr-lecby-uzivatelu-drog

S pozdravem

Blanka Nechanská
správce registru

18. 12. 2014