Zpráva z odborného setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 30. 4. 2015

Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.
 5. 5. 2015

Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.

Setkání se aktivně účastnilo celkem 67 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, ze 49 zdravotnických zařízení a 3 členové Expertní skupiny pro NSHNU. Všem oprávněným osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a nemohli se setkání zúčastnit, je poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání (viz PowerPoint prezentace v příloze).

V rámci programu (viz pozvánka na odborné setkání) byla prezentována stávající situace technického zajištění NSHNU, informace související s technickým zajištěním systému do června 2015 a následně v období od 1. 7. 2015 a dále plánované oblasti rozvoje systému (viz podklady k odbornému setkání zveřejněné online na stránkách ÚZIS v sekci semináře). Prezentovány byly přehledné informace trendů nahlášených a hodnocených nežádoucích událostí v letech 2009 – 2014, dále výsledky ankety spokojenosti uživatelů NSHNU se systémem (dotazníkové šetření) a předběžné výsledky pilotní studie zaměřené na sledování výskytu dekubitů dle nové rozšířené sady údajů (nového datasetu).

Zvláštní pozornost byla věnována seznámení s novým technologickým prostředím pro NSHNU a s aktuálními reálnými problémy s původním technickým zajištěním systému v období od 01/2015 doposud. Upřesněna byla také terminologie související s lokální evidencí nežádoucích událostí (dále jen jako NU) a centrálním systémem hlášení a hodnocení NU.

Na závěr byly shrnuty nutné kroky pro zajištění funkčnosti systému v období od 1. 7. 2015 (viz dále).

V diskusi byla akcentována potřeba přizpůsobení systému požadavkům uživatelů ve smyslu účelné služby a nástroje pro monitorování výskytu nežádoucích událostí a zejména omezující požadavek přihlášení do systému.  Diskutovány byly také technické okolnosti vstupu do systému – nutnost oslovení osoby žadatele u jednotlivých PZS.

Hlavní diskutované oblasti:

 • harmonogram dalších aktivit – předpoklad stávajícího technologického zajištění do června 2015, s tím souvisí potřeba technického zajištění pro možnost využívání NSHNU v rámci nového jednotného technologického prostředí – diskuse o způsobu vstupu do systému, zajištění funkčnosti; 
 • konkrétní informace o upřesnění terminologie – příprava terminologického (definičního) slovníku pro jednotlivé nežádoucí události (dále jen NU) a možnost explicitního posouzení závažnosti nežádoucí události – navržené řešení – definiční slovník – jednotná metodická podpora – k dispozici v „light“ verzi – základní pojmy do 1. 7. 2015;
 • vyjmutí evidence nozokomiálních infekcí z NSHNU – "infekcí spojených se zdravotní péčí“ (Health care associated infections - HAI) z NSHNU;
 • ukončení evidence indikátorů kvality z NSHNU – indikátory kvality jsou v NSHNU sledovány nepovinně, je tedy pouze na rozhodnutí PZS, zda je bude dále hlásit do centrálního systému hodnocení;
 • opakovaně byla diskutována účelnost současného způsobu benchmarkingu a využití poskytovateli zdravotních služeb – prezentovány byly možnosti „rozšířeného“ způsobu srovnání dat dle podrobnějších stratifikací – konkrétní ukázka – analýza z pilotní studie dekubitů;
 • technické a grafické změny v novém technologickém prostředí NSHNU – mnohé dotazy byly zaměřeny na náročnost a požadavky spojené s využíváním nového technologického prostředí – do diskuse se zapojila Mgr. Tereza Malá z MOU, která se dlouhodobě účastní testování NSHNU v rámci eREG (nového technologického prostředí), která zmínila, že každá změna přináší jisté nároky na uživatele, ale že považuje nové technologické zajištění za uživatelsky přívětivé a nepříliš odlišné od původního systému.

Úkoly vyplývající z odborného setkání pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb:

 • Příprava technologického prostředí pro sběr dat na lokální úrovni: aktuálně 3 možnosti zajištění:
 1. komerční software od různých dodavatelů
 2. vlastní SW (nemocniční informační systém - NIS)
 3. „ruční“ zadání dat přímo do eREG NSHNU
 • Změna smluvních vztahů (PZS budou osloveni ze strany ÚZIS)
 • Žádost o přístupy do e-REG NSHNU (nutno kontaktovat osobu žadatele na úrovni PZS)
 • Zajištění edukace uživatelů systému na lokální úrovni PZS (na webu ÚZIS ČR bude k dispozici informační leták) – informace o jeho zveřejnění bude PZS zaslána elektronickou poštou

Další plánovaný termín odborného setkání

S ohledem na předpoklad funkčnosti stávajícího technického zajištění NSHNU do konce června roku 2015, by se mělo další plánované setkání uskutečnit v září 2015 (k ověření pilotního provozu a funkčnosti nového technologického prostředí). Uživatelům je ale trvale k dispozici podpora prostřednictvím helpdesku a pracovníků ÚZIS ČR.

 

V Praze dne 4. 5. 2015

5. 5. 2015