Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR (30.3.2016)

Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují.

 30. 3. 2016

Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují. Akci, která nesla název UKAZATELE POPULAČNÍHO ZDRAVÍ: NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KRAJE A MĚSTA ČR, za podpory grantu WHO organizačně a odborně zajistil ÚZIS ČR, společně s IBA. V rámci semináře byl také představen tolik očekávaný, nový webový portál pro města a kraje Regionální zpravodajství NZIS. Na závěr jsme se přednášejících zeptali jak budou nový systém využívat a co konkrétně bude jeho spuštění znamenat v praxi.

Rozhovor s MUDr. Stanislavem Wasserbauerem, ředitelem odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR

Rozhovor s Ing. Petrem Švecem, ředitelem Národní sítě Zdravých měst ČR

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. , ředitelem ÚZIS ČR

Rozhovor s Ing. Soňou Měrtlovou, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina

Rozhovor s RNDr. Janem Mužíkem, Ph.D., odbor analýzy dat ÚZIS ČR

Rozhovor s MUDr. Alenou Šteflovou, Ph.D., MPH, ředitelkou kanceláře WHO v České republice

Rozhovor s MUDr. Zorou Proskovou, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna

 

Seminář se konal pod záštitou Kanceláře WHO v České republice, Národní sítě Zdravých měst ČR, hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

7. 4. 2016