Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče

Předmět: Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče


Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2017, zpracované na podkladě vyhlášky Českého statistického úřadu  č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, a to včetně pokynů pro vyplňování. Současně si Vás dovolujeme informovat o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2016, zejména v řadě ekonomických výkazů. Výkazy 2016 představují definitivní variantu po zapracování změnových požadavků příslušných odborných společností ČLS JEP a zdravotnické veřejnosti a respektují vyhlášku Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016.

Podobu výkazů a pokynů naleznete na adresách http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016 a http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017.

Sběr výkazů proběhne stejně, jako v předchozím roce, tedy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít off-line variantu výkazů. Vzhledem k tomu, že došlo s ohledem na potřeby resortu k rozšíření ekonomických výkazů řady „E“, bude možné „E“ výkazy za rok 2016 pilotně odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy. Při tomto způsobu zasílání se nepřepisují data do šablony výkazu, ale přímo se generuje a zasílá XML struktura z vašeho informačního systému. Dávku bude možné odeslat buď přes webové prostředí registrů resortu zdravotnictví – záložka CUD, případně pak přímo z NIS pomocí B2B rozhraní. Datová rozhraní a informace o tomto způsobu zaslání naleznete na adrese http://www.uzis.cz/datova-rozhrani, sekce Datové rozhraní ekonomických výkazů na rok 2016.

Sběr výkazů za rok 2016 proběhne v období duben – květen a bude uzavřen 31. 5. 2017.

Vážená paní, vážený pane, závěrem nám dovolte se na Vás obrátit s upozorněním, že je nutné z Vaší strany naplnit povinnosti stanovené zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 117 odst. 2, písm. d) zákona o zdravotních službách, podle kterého je poskytovatel zdravotních služeb povinen předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, za přiměřeného použití § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě. Děkujeme předem za spolupráci. V minulém roce získaná kvalitní data významně přispěla ke klíčovým jednáním o nutné podpoře resortu zdravotnictví.

Pokud by cokoli v této věci bylo třeba dále upřesnit nebo pomoci, obracejte se prosím na spádově příslušného regionálního metodika, viz kontakty: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., v.r., ředitel
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, v.r., zástupce ředitele
Ing. Milan Blaha, Ph.D., v.r., vedoucí odboru informačních technologií

9. 1. 2017