Seminář k projektu DRG Restart

Dne 1. března 2017 proběhl v prostorách Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích seminář k projektu DRG Restart pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, který se konal pod záštitou předsedy společnosti, Prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., za účasti náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.

 1. 3. 2017
 Praha

Dne 1. března 2017 proběhl v prostorách Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích seminář k projektu DRG Restart pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, který se konal pod záštitou předsedy společnosti, Prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., za účasti náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.

Cílem semináře bylo informovat odbornou chirurgickou veřejnost o probíhajícím projektu DRG Restart, jmenovitě o jeho důvodech, cílech, limitacích, stavu řešení jednotlivých oblastí a časovém harmonogramu. Zároveň bylo cílem informovat členy České chirurgické společnosti ČLS JEP o spolupráci výboru odborné společnosti na řešení projektu a možnosti zapojení všech členů do připomínkování jednotlivých návrhů.

Seminář zahájil Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP, a stručně komentoval závažnost situace kolem chirurgických oborů a jejich financování v akutní lůžkové péči. Následně navázal první přednáškou MUDr. Jan Votoček, radní Prahy 1 pro finance a privatizaci, který shrnul dosavadní snažení výboru společnosti v oblasti klasifikace a oceňováním chirurgických výkonů. Jeho sdělení následovaly přednášky kolektivu ÚZIS ČR, které uvedl shrnutím cílů a aktuálního stavu projektu DRG Restart ředitel ÚZIS, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Další přednášky se věnovaly jednotlivým oblastem řešení projektu, konkrétně vývoji klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG (RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.), nákladovému ocenění hospitalizačního případu v systému CZ-DRG (Ing. Jan Linda) a vývoji klasifikačního systému hospitalizačních procedur a jeho vztahu k Seznamu zdravotních výkonů (MUDr. Miroslav Zvolský a MUDr. Irena Rubešová).

Se souhlasem přednášejících zveřejňujeme přednesené prezentace a pozvánku na seminář:

6. 3. 2017