Konference PREVON 2017

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.

 25. 9. 2017
 Praha

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017. Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Cílem konference bylo diskutovat úspěchy a problémy stávajících screeningových programů, jejich metodiky a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu vážných onemocnění,  zahraniční zkušenosti a v neposlední řadě představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. Na konferenci PreVOn navázala mezinárodní konference European Digestive Cancer Days,   v rámci níž se uskutečnila tisková konference k problematice časného záchytu vážných onemocnění.    

Konference se konala pod záštitou Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti a plány v oblasti záchytu vážných onemocnění. Na naše otázky odpověděli: 

  • doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR (v čase 0:05 )
  • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu; místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (v čase  1:02)
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., vedoucí Kanceláře WHO v České republice (v čase 2:26)
  • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 4:18)
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR (v čase 6:12)
  • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR (v čase 7:48)
  • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., primářka BREAST UNIT PRAGUE, předsedkyně  Komise odborníků pro mamární diagnostiku (v čase 10:36)
  • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (v čase 12:20)

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Úvodní blok: strategie  v prevenci vážných onemocnění

Český program screeningu karcinomu prsu pod drobnohledem

Český program screeningu kolorektálního karcinomu pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Novorozenecký screening a prevence předčasného porodu

Perspektivy a inovace programů časného záchytu vážných onemocnění

Pohled pacientských organizací na prevenci onemocnění

Fotografií naleznete ve fotogalerii na webu konference.

 

16. 10. 2017