Informace k Programu statistického zjišťování – nelůžkové zařízení (konkretizace), 2018

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení.


Poskytovatelé zdravotních služeb – nelůžková zařízení jsou povinni předložit do 30. 4. 2019 tyto výkazy http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2018:

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu dle odbornosti

Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů. Výkazy vyplňuje jako zpravodajská jednotka (ZJ) každá ambulantní ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic. Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je konzultován s vedením příslušných odborných společností. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Pro rok 2018 byly zrušeny  výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

 • A004 diabetologie
 • A010 alergologie a klinická imunologie
 • A030 oftalmologie
 • A032 dermatovenerologie
 • A040 praktický lékař pro dospělé
 • A050 ortopedická protetika
 • A064 pracovní lékařství

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

 • Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Obsah výkazu E (MZ) 1-01 je oproti roku 2017 beze změn.

E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

 • Pracovníci se vykazují zásadně podle vykonávané činnosti, nikoliv podle dosaženého vzdělání. Zařazování pracovníků do jednotlivých kategorií se provádí podle hlediska převážně vykonávané činnosti za předpokladu plnění kvalifikačních požadavků. Pracovníci jsou vykazováni v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků, pokud mají stanovenou převážně přímou preventivní, léčebnou, diagnostickou a ošetřovatelskou činnost včetně jejího řízení. Pokud však mají stanovenou pouze nebo převážně řídící činnost organizační jednotky nebo organizace, pak jsou vykazováni jako „THP“. Z toho vyplývá, že např. ředitel zdravotnického zařízení - vzděláním lékař, kterému je zřizovatelem stanoven plat za řízení organizace, nikoliv za jinou, například léčebně preventivní péči, je zařazen do THP. Pokud má ředitel ve zdravotnickém zařízení další pracovní poměr na výkon léčebně preventivní péče, pak v řádku lékař bude uveden pouze ve výši rozsahu tohoto dalšího pracovního poměru.
 • Výkaz je doplněn přílohou sledující průměrné roční přepočtené počty pracovníků celkem (včetně smluvních) dle oborů. Jedná se tedy o vyplnění řádků, kde se uvádí týdenní provozní doba v hodinách a průměrné roční přepočtené počty pracovníků ve standardních kategoriích pracovníků (lékaři a nelékaři).
 • Rozsah dat ve výkazu E (MZ) 4-01 je oproti roku 2017 beze změn, pouze byly doplněny vybrané kategorie zdravotnických pracovníků v souvislosti se změnou zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017.
 • Výkaz E (MZ) 4-01  za rok 2018 nevyplňují tito poskytovatelé zdravotních služeb:
 • všeobecný praktický lékař
 • praktický lékař pro děti a dorost
 • praktický gynekolog

Další výkazy

 • L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou), vyplňují pouze lázeňské organizace.
 • L (MZ) 3-01 - Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení, vyplňují pouze lázeňské organizace
 • T (MZ) 1-01 – Výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

 

 

30. 1. 2018