Připravovaná změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru, NOR

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 1. 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru. (...pokračování)


Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,
chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 1. 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru.

Hlavní změny oproti stávající metodice jsou následující:

  • postupně bude sběr dat NOR převeden na výhradně elektronické předávání údajů, předávání údajů v listinné podobě bude zcela ukončeno (přechodné období potrvá po celý rok 2019);
  • nově je zredukováno hlášení incidence novotvaru (předávají se údaje pouze v diagnostické části);
  • nově je zavedeno předávání údajů o novotvaru zjištěném pracovištěm oboru patologie nebo cytologie v rozsahu standardní textové zprávy o výsledku vyšetření a krátkého parametrického záznamu tohoto výsledku (předávání bude probíhat výhradně elektronicky exportem dat z informačního systému poskytovatele).

Bližší specifikaci změn naleznete v nové metodice NOR na stránkách registru.

Novými postupy se bude řídit sběr dat o novotvarech zjištěných od roku 2019 dále, v průběhu roku 2019 bude trvat přechodné období pro postupnou implementaci změn v organizaci sběru dat NOR.

Údaje o novotvarech zjištěných do roku 2018 včetně budou předávány stejným způsobem jako doposud na určená územní pracoviště NOR podle místa trvalého bydliště pacienta a to v listinné podobě.

Od roku 2019 budou všechna hlášení o novotvarech předávána výhradně na centrální pracoviště NOR při ÚZIS ČR a to elektronicky, nebo případně po přechodné období v průběhu roku 2019 v listinné podobě.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. revize, vydaná koncem roku 2017, bude s ohledem na připravované změny použita v datech NOR až pro novotvary diagnostikované od roku 2019 dále.

V současné době probíhají práce na úpravách aplikace pro sběr dat NOR, další technické a organizační specifikace změn budou upřesněny po jejich dokončení.

Podrobnější informace naleznete na stránce Národního onkologického registru.

 

17. 8. 2018