Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru

Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR.

 31. 10. 2018

Dne 31. října 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do  Národního onkologického registru. Semináře se zúčastnili  zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru.

Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR na téma nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru.   

Hlavní změny oproti stávající metodice jsou následující:

  • postupně bude sběr dat NOR převeden na výhradně elektronické předávání údajů, předávání údajů v listinné podobě bude zcela ukončeno (přechodné období potrvá po celý rok 2019);
  • nově je zredukováno hlášení incidence novotvaru (předávají se údaje pouze v diagnostické části);
  • nově je zavedeno předávání údajů o novotvaru zjištěném pracovištěm oboru patologie nebo cytologie v rozsahu standardní textové zprávy o výsledku vyšetření a krátkého parametrického záznamu tohoto výsledku (předávání bude probíhat výhradně elektronicky exportem dat z informačního systému poskytovatele).

Bližší specifikaci změn naleznete v sekci věnované NOR.

Novými postupy se bude řídit sběr dat o novotvarech zjištěných od roku 2019 dále, v průběhu roku 2019 bude trvat přechodné období pro postupnou implementaci změn v organizaci sběru dat NOR. Od roku 2019 budou všechna hlášení o novotvarech předávána výhradně na centrální pracoviště NOR při ÚZIS ČR a to elektronicky, nebo případně po přechodné období v průběhu roku 2019 v listinné podobě.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. revize, vydaná koncem roku 2017, bude s ohledem na připravované změny použita v datech NOR až pro novotvary diagnostikované od roku 2019 dále.

Zápis a prezentace ze semináře

2. 11. 2018