Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.


Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Hlavní změnou v organizaci sběru dat NOR je ukončení předávání údajů do NOR prostřednictvím územních pracovišť NOR po okresech podle místa trvalého bydliště pacienta. Nově je, s ohledem na platnou legislativu o ochraně osobních údajů, možné předávat údaje pouze za pacienty vlastního poskytovatele zdravotních služeb. Není přípustné zadávání údajů o novotvarech za jiného poskytovatele, pokud se pacient s novotvarem nestal (alespoň konsiliárně) také pacientem poskytovatele zdravotních služeb, který údaje do NOR předává.

Redukované údaje z původního hlášení novotvaru (údaje o primární léčbě, sledování stavu novotvaru a úmrtí pacienta) budou centrálně doplňovány z datových zdrojů, které jsou nově k dispozici v rámci Národního zdravotnického informačního systému (Národní registr hrazených zdravotních služeb – data pojišťoven, data z Listu o prohlídce zemřelého). Nebude tedy nutné je duplicitně samostatně sledovat a sbírat v rámci hlášení do NOR.

Možnost předávat údaje do NOR elektronicky je připravována ke spuštění k 1. 2. 2019. Údaje bude možné předávat přímým zápisem do aplikace NOR pod uživatelskou rolí Odborník zdravotnického zařízení (o tuto roli bude možné zažádat prostřednictvím žadatele daného poskytovatele, více informací zde http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup), nebo bude možné údaje předat datovou dávkou generovanou z informačního systému poskytovatele (specifikace rozhraní a datové dávky budou upřesněny k 1. 2. 2019). Údaje předané datovou dávkou bude následně možné upravit / doplnit přímo v aplikaci NOR pod uživatelskou rolí Odborník zdravotnického zařízení.

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zatím nemají možnost předávat údaje elektronicky (buď přímým zápisem do on-line aplikace NOR nebo zasláním datové dávky), mohou po přechodné období předávat údaje v papírové podobě na vyplněných formulářích podle tiskového vzoru. Pro předání údajů podle nové metodiky od 1. 1. 2019 je přípustné i předání informací o novotvaru na modré části původního papírového formuláře NOR platného do 31. 12. 2018.

Povinnost předávat údaje o nově zjištěných novotvarech do NOR platí od 1. 1. 2019 také pro pracoviště oboru patologie a cytologie. Tato pracoviště nepředávají údaje na žádném zvláštním formuláři, ale předávají kompletní původní výslednou zprávu o výsledku vyšetření patologem/cytologem. I zde bude postupně zaveden výhradně elektronický způsob předávání těchto zpráv datovou dávkou, po přechodné období budou zprávy předávány v tištěné papírové podobě na níže uvedenou adresu. Datové rozhraní pro předávání údajů pracovišti oboru patologie / cytologie je součástí standardu DASTA 4 (http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBGA.htm). Kompletní specifikace rozhraní a testovací prostředí bude k dispozici do konce března 2019.

Vyplněné papírové formuláře hlášení „Incidence novotvaru“ a tištěné výsledky vyšetření patologem/cytologem v papírové formě je pak nutné zasílat na adresu centrálního pracoviště NOR a nikoliv na původní územní pracoviště NOR, tedy na adresu:

Národní onkologický registr

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Palackého nám. 4 , P.O.BOX 60
128 01  Praha 2

Pro novotvary diagnostikované do 31. 12. 2018 platí původní metodika NOR a jsou sledovány jako doposud na územních pracovištích NOR podle okresu trvalého bydliště pacienta.

V případě potřeby budou, po vzájemné domluvě, uspořádána osobní setkání se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb k tomuto tématu. K problematice nové metodiky sběru dat NOR budou uspořádány také celostátní a regionální semináře, o jejich termínech budete zavčas informováni na těchto stránkách.

11. 1. 2019