Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.


Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019.

Do databáze NOR jsou předávány údaje o těchto nově zjištěných novotvarech podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 3. vydání:

 1. zhoubné novotvary (C00–C97);
 2. novotvary in situ (D00–D09);
 3. novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37–D48);
 4. vybrané nezhoubné / benigní novotvary s morfologií 8683/0 gangliocytický paragangliom nebo 8936/0 gastrointestinální stromální tumor, benigní (diagnózy D10.5–D13.3, D13.5–D13.6, D13.9–D15.9, D20.0–D21.9, D28.2–D28.7, D29.1–D29.2, D30.0–D30.4, D30.9, D32.0–D35.9, D36.7 s morfologií 8683/0 nebo 8936/0)

obdobně jako doposud, a dále pozitivní bioptické či cytologické nálezy

 1. D12 - nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti;
 2. N87 - dysplazie hrdla děložního.

Podle legislativy údaje do NOR předává každý poskytovatel, který

 1. stanovil diagnózu, nebo
 2. odpovídá za léčení nově diagnostikovaného novotvaru.

Klinická pracoviště předávají údaje pro diagnózy uvedené v bodech a) až d) výše v podobě samostatného „hlášení“, rozsah požadovaných údajů (formulář „Incidence novotvaru“) je podrobně uveden v metodice NOR.

Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu shodnou s výsledkem předávaným žadateli o vyšetření, a to pro diagnózy uvedené v bodech a) až d) výše.

Předávání údajů do NOR poskytovateli bylo převedeno na výhradně elektronickou formu. Technické specifikace pro datová rozhraní jsou zveřejněny na https://www.uzis.cz/nor#datove-rozhrani. Pro pracoviště oborů patologie / cytologie je v datové dávce, kromě textové zprávy, specifikována také parametrická část v rozsahu údajů dohodnutých s odbornou společností.

S případnými dotazy nebo s výzvami ke konzultaci se můžete nyní obracet na níže uvedené pracovníky ÚZIS ČR:

 • Informace k nové metodice Národního onkologického registru
  RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (Jan.Muzik@uzis.cz);
 • Informace k technické specifikaci předávání údajů do Národního onkologického registru
  RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. (Daniel.Klimes@uzis.cz).

30. 1. 2019