Veřejná zakázka – telekomunikační služby GSM

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Telekomunikační služby GSM“.  Nabídky se podávají písemně a na CD nosiči, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. Neotevírat - Výběrové řízení „Telekomunikační služby - GSM“.


Nabídky podávejte v termínu do 22. 5. 2017 do 10,00 hod. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a na CD nosiči (označeném identifikačními údaji uchazeče a názvem zakázky) na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 – 15:30

Pátek:    8:00 – 14:00

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: JUDr. Richarda Galušky

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška – tel.: 224 972 112, e-mail: richard.galuska@uzis.cz 

15. 5. 2017