Veřejná zakázka – nepravidelná osobní přeprava

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. „Nepravidelná osobní přeprava“  NEOTVÍRAT.


Nabídky podávejte v termínu do 28. 11. 2017 do 10,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
K rukám Alexandry Slípkové
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až pátek: 8:00 – 15:00

Dodatečné informace: Alexandra Slípková – tel.: 224 972 151, e-mail: alexandra.slipkova@uzis.cz.

20. 11. 2017