Veřejná zakázka – evaluace projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Evaluaci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti předčasnému otevření, označené názvem veřejné zakázky, tj. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Evaluace projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“  NABÍDKA - NEOTEVÍRAT, s označením adresáta (zadavatele) a s označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.


Nabídky podávejte v termínu do 12. 12. 2017 do 9:00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
K rukám Alexandry Slípkové
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až pátek: 8:00 – 15:00

Dodatečné informace: Alexandra Slípková – tel.: 224 972 151, e-mail: alexandra.slipkova@uzis.cz 

30. 11. 2017