Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR

Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).


Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná. Konkrétně realizaci šetření v roce 2019 ošetřuje nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS).

Více informací o realizaci výběrových šetření o zdraví v ČR naleznete na webových stránkách https://ehis.uzis.cz.

Sběr dat probíhá ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), jehož tazatelé osloví k účasti v šetření respondenty z více než 10 tis. respondentů ve věku 15 a více let. Pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům "průkaz tazatele", pomocí kterého prokazují své oprávnění k práci pro ČSÚ. Pomocí identifikačního kódu průkazu lze ověřit pořadové číslo, platnost průkazu a vybrané osobní údaje tazatele, které lze porovnat s předloženým dokladem (s Průkazem zaměstnance ČSÚ nebo s občanským či jiným průkazem).

Odpovědi respondentů pomohou získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů.  Tyto údaje se využívají jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických strategií a koncepcí, k vymezení hlavních cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

Osoby ve věku 25 až 64 let, které zúčastnily šetření EHIS, budou také pozvány na navazující zdravotní vyšetření EHES (European Health Examination Survey). Šetření koordinuje a provádí Státní zdravotní Ústav. Podrobnější informace ke studii EHES lze nalézt na webu SZÚ zde.

3. 7. 2019