Elektronizace v ČR ve světle návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví

V úterý 4. srpna 2020 od 13:00 hodin se konal v Senátu PČR kulatý stůl na téma „Elektronizace v ČR ve světle připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví“, organizovaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy VZSP doc. MUDr. Petra Koliby, CSc.


Program setkání byl následující:

  1. Zahájení (doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.)
  2. Úvodní slovo (prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR)
  3. Hlavní novinky navrhovaného paragrafového znění (Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele ÚZIS ČR)
  4. Integrované datové rozhraní (Ing. Milan Blaha, Ph.D., zástupce ředitele ÚZIS ČR)
  5. Způsob zabezpečení přístupu ke službám elektronického zdravotnictví pro zdravotnické pracovníky (RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., vedoucí datového centra ÚZIS ČR)

Ve vystoupeních byl představen návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví z dílny MZ a ÚZIS ČR a představeny jeho základní nosné principy i novinky. Byl představen jako zákon, který umožní v co nejkratší možné době zajistit základní infrastrukturu pro zdárný rozvoj elektronizace zdravotnictví a umožní vznik kmenových zdravotnických registrů zajišťujících úplné, správné a v reálném čase dostupné údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech i centrálních služeb elektronického zdravotnictví. V průběhu diskuze byl účastníky kulatého stolu přijat návrh zákona bez připomínek. Zásadní otázkou, která byla diskutována s možným návrhem řešení, byl návrh přednesený zástupci Ministerstva vnitra k zavedení profesní karty jako identitního prostředku pro zdravotnické pracovníky. Účastníky bylo iniciováno jednání mezi ministry zdravotnictví a vnitra, kde by se tento požadavek vyřešil a mohl eventuálně mít následně i přiměřenou odezvu v připravovaném zákoně.

Prezentace

5. 8. 2020