Tisková zpráva ÚZIS ČR ke zveřejňování reprodukčního čísla („čísla R“)

ÚZIS ČR a MZ ČR pravidelně hodnotí vývoj epidemie v cca 150 parametrech a jedním z nich je i efektivní reprodukční číslo, tzv. „číslo R“. Tato hodnota však zdaleka není jednoznačně interpretovatelná, hodnocení vyžaduje zohlednit více ukazatelů. Je to víceméně kvalitativní parametr ukazující na potenciální vývoj trendu, nikoli na samotnou kvantitu vývoje a na strukturu populace nakažených. Odhad R je také silně závislý na objemu prováděných testů a jejich strategii. Vzhledem k nejasnostem a spekulacím, které se na konci minulého týdne objevily v médiích, uvádíme, že ÚZIS toto číslo pro orientační účely nadále průběžně počítá.


Celkový populační odhad reprodukčního čísla pro populaci ČR odpovídá k datu 12. 9. 2020 hodnotě přibližně 1,59. Jde tedy o hodnotu významně vyšší než 1,0. Každý nakažený tedy efektivně předává infekci více než jedné další osobě, a napříč kraji tak dochází k nárůstu s počínajícím významným exponenciálním trendem.

Jednotlivé kraje se sice v hodnotě reprodukčního čísla liší, avšak ve všech je patrná vyšší hodnota než 1,0. Jde o posun proti předchozím týdnům, kdy řada krajů významnější růstový trend nevykazovala. V tuto chvíli lze proto hovořit o riziku plošného exponenciálního šíření.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient. Např. reprodukční číslo 2 znamená, že jeden nemocný nakazí přímo další dvě osoby, které mohou nemoc dále šířit. Základní reprodukční číslo udává počáteční hodnotu v dané populaci před přijetím ochranných opatření, postupně by se mělo snižovat na tzv. efektivní reprodukční číslo, které odpovídá pomalejšímu šíření epidemie díky přijatým opatřením.  Hodnota R je dána zejména infekčností onemocnění, četností osobních kontaktů nakaženého a dobou, po kterou nakažený může šířit onemocnění, než se dostane do karantény nebo je izolován.

„I když je číslo R velmi oblíbeným ilustračním parametrem, považujeme jej vzhledem ke komplikovanosti výpočtu pouze za doplňkový ukazatel, který je navíc vždy významně ovlivněn lokálními ohnisky, objemem a strukturou testů a interpretovatelnost celorepublikové hodnoty je omezená,“ uvádí k číslu R ředitel ÚZIS prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Číslo R je pouze odhadem, nikoliv přímo pozorovatelnou hodnotou, a modely jsou vždy zatížené různými neurčitostmi; v tomto případě zejména délkou inkubační doby a infekčností onemocnění,“ doplňuje analytik ÚZIS ČR RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.  Relevantní data o změně reprodukčního čísla můžeme mít s ohledem na délku celého průběhu nemoci až více než týden po zavedení nových opatření. Problematické je také mezinárodní srovnávání této hodnoty, a to např. kvůli odlišnostem zdravotnických systémů a rozdílným systémům sběru zdravotnických dat.  Smysl má tedy zejména sledovat vývoj reprodukčního čísla v čase v konkrétní populaci, a to nejlépe vypočtené pomocí stejného matematického postupu,“ uzavírá doktor Májek.

Detailní vysvětlení naleznete na následujících odkazech:

Kontakt:

Mgr. Lenka Svobodová
Vedoucí oddělení komunikace a vztahů s veřejností

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
tel.: +420 606 754 763, 224 972 302
e-mail: lenka.svobodova@uzis.cz

14. 9. 2020