Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví


Léčba na sále (nlecsal)

 1. O2
 2. PPV (positive pressure ventilation) – změna názvu z UPV na PPV. PPV-pozitivní tlaková ventilace u neintubovaných i intubovaných novorozenců prováděná s cílem provzdušnění plic, udržení srdeční akce v pásmu normokardie a dosažení časově definovaného pásma saturace kyslíku u pacientů monitorovaných pulsním oximetrem
 3. intubace
 4. masáž srdce
 5. léky
 6. CPAP „continuous positive airway pressure“ – pouze využití CPAP (continuous positive airway pressure), bez PPV
 7. žádná
 8. nepřijetí do péče – živě narozený novorozenec s gestačním stářím > 22+0 t.t., u kterého nebyly zahájeny úkony k podpoře vitálních funkcí, které povede v následujícím nedefinovaném časovém období k předpokládanému úmrtí.

Léčba (nlecodd)

 1. O2 - použití oxygenoterapie v dalším průběhu hospitalizace bez ohledu na délku podávání (O2 podávaný při resuscitaci po narození se uvede v odd. Léčba na sále)
 2. pouze CPAP - při použití distenzní terapie formou trvalého pozitivního tlaku v dýchacích cestách (CPAP) pokud nebyla u dítěte použita umělá plicní ventilace (UPV), nebo-li pokud CPAP postačil ke zvládnutí stavu
 3. UPV - použití umělé plicní ventilace bez ohledu na délku a druh UPV; dále se uvede celkový počet dní (ndnyupv), ve kterých byl pacient léčen UPV
 4. antenatální steroidy - v případě, že byly porodníkem matce podány kortikosteroidy pro indukci plicní zralosti plodu, uvede se jen v případě, že lék byl podán nejméně 12 hodin před porodem, bez ohledu na dokončení kúry, ale nejdéle 7 dní před porodem
 5. surfaktant - uvede se u dětí, u kterých byl alespoň jedenkrát podán surfaktant (bez ohledu na počet a velikost dávek, či druh surfaktantu nebo způsob podání)
 6. steroidy pro BPD/CLD - uvede se u dětí s bronchopulmonální dysplázií, kterým byly podány z této indikace celkově kortikosteroidy (bez ohledu na délku podávání a druh preparátu)
 7. ligace PDA - označí se u dětí, kterým byla chirurgicky léčena otevřená tepenná dučej (PDA)
 8. operace - uvede se u dětí, které podstoupily chirurgický zákrok (mimo ligaci PDA); v kolonce operační diagnóza (ndgop) se uvede kód diagnózy, která byla důvodem k operaci
 9. řízená hypotermie – uvede se u dětí, u nichž bylo při léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie využito řízené celotělové hypotermie
 10. žádná
 11. antibiotika – uvede se u dětí, které byly léčeny celkovými antibiotiky po dobu nejméně 5 dní

0 … vyplňuje se v případě mrtvě narozeného dítěte

Vybrané nemoci a komplikace (nnem)

Upraveny byly definice kódů 9 (BPD) a 14 (ARDS).

9   BPD (změna názvu z CLD na BPD) - závislost na O2 v 36. týdnu postkoncepčního stáří.

Kritéria pro vyplnění položky:

Hodnocení probíhá v 36. PMT (36+0 – 36+6) a BPD se eviduje u pacientů s klasifikovaným 2. a 3. stupněm. Klasifikace zohledňuje pouze míru ventilační podpory nezávisle na FiO2. Mimoplicní příčiny ventilační podpory se nezapočítávají.

BPD bude klasifikována u nezralých novorozenců narozených v gestačním stáří menší než 32 t.t., u kterých přetrvává plicní postižení včetně rentgenologického obrazu poškození parenchymu a vyžadují ventilační podporu v 36. postmenstruačním týdnu nepřetržitě po dobu větší nebo rovno 3 dny k udržení cílové SpO2. Klasifikace do tří stupňů je uvedena v tabulce.

Tabulka klasifikace stupně BPD

No BPD

BPD st. 1

BPD st. 2

BPD st. 3

Dýchání vzduchu
bez ventilační podpory

HFNC <= 2 l/min,
nezávisle na hodnotě FiO2

HFNC > 2 l/min,
nezávisle na hodnotě FiO2

Invazivní PPV,
nezávisle FiO2

HFN = high flow nasal cannula, CPAP = continues positive airway pressure, NIPPV = noninvasive intermitent positive pressure ventilation, PPV = positive pressure ventilation

Pragmatická definice BPD, Optimal BPD Definition (Jensen, Dysart, Gantz, et. al.: Defining Bronchopulmonary Dysplasia. Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 6, pp 751-759, Sep 15, 2019).

14   ARDS (syndrom akutní dechové tísně novorozence)

Kritéria pro vyplnění položky:

ARDS (acute respiratory distress syndrom) vychází z Montreaux definition 2017

Musí být splněny následující 2 kritéria:

A respirační selhání vyžadující ventilační podporu, většinou intubaci a UPV

B RTG obraz: oboustranné rovnoměrné zastínění nebo oboustranně přítomné nehomogenní infiltráty

U novorozence by měly být vyloučeny tyto diagnózy:

Primárně se nejedná o IRDS (RDS nezralých novorozenců), TTN (transitorní tachypnoe novorozenců), plicní malformace.

U ARDS je nedostatek surfaktantu sekundární na podkladě jeho inaktivace.

Obraz ARDS je vždy doprovázen plicním edémem nekardiálního původu.

22. 10. 2020