Světový den boje s rakovinou vaječníků

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s rakovinou vaječníků, který již tradičně připadá na 8. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar vaječníku

Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN vaječníku v posledních letech vykazuje lehký pokles. V roce 2018 bylo toto onemocnění 8. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem u žen kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 956 případů, tedy 17,7 na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání incidence ZN vaječníku stojí Česká republika v Evropě na 21. místě.

Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN vaječníku je podobná trendu incidence, v posledních letech je patrný lehký pokles. Vzhledem k populaci žen byl v roce 2018 ZN vaječníku v rámci onkologických diagnóz 5. nejčastější příčinu úmrtí. V souvislosti se ZN vaječníku v roce 2018 zemřelo 622 žen, tj. 11,5 úmrtí na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 23.–24. příčku.

Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN vaječníku setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 9 264 žen s tímto onemocněním, tj. 171,7 případů na 100 000 žen.

Věkové složení nově diagnostikovaných pacientek se ZN vaječníku je charakteristické převahou žen ve věku 55–74 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 65 let, 50 % pacientek bylo ve věku 56–73 let.

Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN vaječníku typický záchyt v pozdních stadiích. V období 2014–2018 bylo více než 60 % nově diagnostikovaných ZN vaječníku zachyceno v klinickém stadium III nebo IV, které jsou spojovány s nepříliš příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN vaječníku

Incidence  
absolutní počet (2018) 956
počet na 100 000 žen (2018) 17,7
věk pacientek: medián (25.–75. percentil) (2014–2018) 65 (56–73)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 21.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 622
počet na 100 000 žen (2018)1 11,5
pořadí ve srovnání evropských zemí2 23.–24.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 9 264
počet na 100 000 žen (k 31. 12. 2018) 171,7

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C56, počet na 100 000 žen, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů vaječníku (C56), přepočet na 100 000 žen. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994.

7. 5. 2021