Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví za období 2020 až 1. čtvrtletí 2021

Zpráva shrnuje průběžné výsledky statistických šetření ÚZIS ČR zaměřených na kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v různých segmentech lůžkové péče. Data za rok 2020 byla doplněna mimořádným sběrem shrnujícím trendy za první čtvrtletí roku 2021.


Ke stažení:

Jde o zprávu průběžnou a zaměřenou zejména na lůžkovou péči, neboť sběr dat ze segmentů nelůžkové péče byl prodloužen z důvodu epidemie COVID-19 do konce července 2021 a stále dobíhají poslední validace a hlášení poskytovatelů. Konečné výsledky budou publikovány do 15. 9. 2021.

Zpráva dokládá pokračující významný trend růstu odměn u lékařů a sester, a to u všech kategorií zřizovatelů. Progresivní růst platů i mezd pokračoval po celý rok 2020 a rovněž v období leden–březen 2021 a lze od něj odvodit optimistické predikce pro celý rok 2021. V roce 2020 byly průměrné platy a mzdy všech pracovníků v segmentu lůžkové péče významně ovlivněny mimořádnými odměnami v souvislosti s epidemií COVID-19.

Rok 2020 byl také dalším rokem, kdy došlo k prokazatelnému nárůstu úvazkových kapacit sester v akutní lůžkové péči. Vývoj úvazkových kapacit lékařů rovněž vykazuje pozitivní saldo za celý rok 2020, zejména v akutní lůžkové péči. Výsledky šetření však rovněž potvrdily dlouhodobě vysoký podíl přesčasové práce a práce v době volna na celkových odměnách lékařů i sester, na čemž se samozřejmě podílela epidemie COVID-19. Pozitivní zprávou je, že ani období extrémní zátěže, které byli zdravotničtí pracovníci vystaveni během epidemie COVID-19, nevedlo k poklesu dostupných personálních kapacit.

Zpráva je doplněna přílohou ve formátu datových a grafických prezentací.

Hlavní závěry týkající se kapacity a odměňování sester v lůžkové péči

Průběžné výsledky potvrzují principiální nálezy z předchozích let, tedy významný růst odměn v čase a přetrvávající nedostatek kapacit všeobecných sester, zejména v akutní lůžkové péči. Nicméně rok 2020 je dalším rokem, ve kterém kapacita sester v lůžkové péči významně vzrostla; již od roku 2017 je tak zastaven do té doby kontinuální rizikový pokles.

 • V roce 2020 přibylo v segmentu akutní lůžkové péče +165 úvazků. Celkem v systému akutní lůžkové péče evidujeme 48 329 úvazků všeobecných a dětských sester a porodních asistentek. Kumulativně tak kapacity sester v akutní lůžkové péči vzrostly, ačkoli nadále nedosahují referenční hodnoty roku 2010. Oproti roku 2010 evidujeme pokles úvazkové kapacity o -1768 úvazků, zejména z let 2013–2016. Každoroční navyšování úvazkové kapacity od roku 2017 avšak tento deficit postupně snižuje.
 • Kapacity sester v ostatní lůžkové péči (dlouhodobá, následná péče) v roce 2020 poklesly o 501 úvazků, což bylo dáno zejména přesunem jednoho velkého zařízení z tohoto segmentu do akutní lůžkové péče. Úvazky sester v roce 2020 v ostatní lůžkové péči tak byly pod úrovní referenčního roku 2010; rozdíl tvořil cca -570 úvazků.
 • Platy i mzdy sester významně narostly a v roce 2020 dosáhly průměru (celkový průměr platů a mezd, všechny segmenty lůžkové péče) 51 644 Kč (v akutní lůžkové péči: 51 976, v ostatní lůžkové péči: 48 610). Zjištěný růst odměn od roku 2019 pokračuje v trendu z předchozího období a samozřejmě se do něj promítají odměny související s COVID-19. Meziročně 2019 -> 2020 tak jde o nárůst v akutní lůžkové péče o cca 19 %, v ostatní lůžkové péči o cca 9 %.
 • Průměrná měsíční odměna zdravotních sester tak v roce 2020 významně převýšila průměrnou odměnu v ČR (dle dat ČSÚ: 35 662 Kč). Oproti roku 2010 odměna sester roste v roce 2020 kumulativním indexem růstu +199 %, zatímco průměrná mzda v ČR rostla proti roku 2010 o +149 %.
 • Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji odměn sester jsou však, stejně jako v minulých letech, provázeny dvěma hlavními negativními jevy, které ještě posílil dopad epidemie COVID-19:
  • Jelikož platy i mzdy rostou relativně stejným tempem, nadále zůstává mezi těmito dvěma formami odměny rozdíl, který začal být významný po roce 2011. Průměrný plat sestry dosáhnul v roce 2020 hodnoty 54 663 Kč, zatímco průměrná mzda 47 526 Kč.
  • Problémem je rovněž velký objem přesčasové práce sester a práce ve službách, což je jistě důsledkem chybějících kapacit v akutní lůžkové péči. To se nevyhnutelně promítá do složek platů a mezd, kdy základní tarif u odměn sester tvoří 51 % (platy) – 52 % (mzdy) v segmentu akutní péče, resp. 52 % (platy) – 58 % (mzdy) v ostatní lůžkové péči.

Hlavní závěry týkající se kapacity a odměňování lékařů v lůžkové péči

Rovněž u lékařů výsledky za rok 2020 potvrzují hlavní nálezy z předchozích let, tedy významný růst odměn v čase, avšak také rizikově vysoký podíl přesčasové práce, zejména v akutní lůžkové péči.

 • V roce 2020 přibylo do segmentu akutní lůžkové péče celkem +226 úvazků lékařů, což znamená nárůst o cca 1 % na celkových 22 434 úvazků.
  • Tento trend potvrzuje prediktivní modely z roku 2014 předvídající postupně klesající celkové pozitivní saldo nástupu lékařů do systému (v předchozích letech bylo roční pozitivní saldo +300 až +400 úvazků). Do poklesu se promítá úbytek kapacit daný stárnutím a odchody lékařů do důchodu.
 • V roce 2020 došlo i k mírnému poklesu kapacit v ostatní lůžkové péči (následná, dlouhodobá péče), celkem o -179 úvazků lékařů. Tak jako u sester toto bylo dáno přesunem jednoho velkého zařízení z tohoto segmentu do akutní lůžkové péče.
 • Platy i mzdy lékařů od roku 2019 významně narostly a v roce 2020 dosáhly průměru (celkový průměr platů a mezd, všechny segmenty lůžkové péče) ve výši 92 099 Kč. Segment akutní péče se v celkovém průměru odměn lékařů významně liší od segmentu ostatní lůžkové péče (celkový průměr v akutní péči: 92 469 Kč vs. v ostatní lůžkové péči: 85 195 Kč). Zjištěný růst odměn od roku 2019 pokračuje v trendu z předchozího období a samozřejmě se do něj promítají odměny související s COVID-19. Meziročně 2019 -> 2020 tak jde o nárůst o cca +12 % (mzdy lékařů rostly průměrně o +14,4 %, platy o +10,2 %).
 • Průměrná odměna lékaře tak v roce 2020 významně převýšila průměrnou odměnu v ČR (dle dat ČSÚ: 35 662 Kč). Oproti roku 2010 odměna lékařů roste v roce 2020 kumulativním indexem růstu +186 %, zatímco průměrná mzda v ČR rostla proti roku 2010 o +149 %.
 • Problémem je velký objem přesčasové práce a práce ve službách, přičemž u lékařů dosahuje objem přesčasové práce většího podílu než u sester. To se promítá do složek platů a mezd, kdy základní tarif u odměn lékařů tvoří 46 % (platy) – 53 % (mzdy) v segmentu akutní péče, resp. 48 % (platy) – 63 % (mzdy) v ostatní lůžkové péči.

Výsledky predikce (předběžné modelace) odměňování v roce 2021

Mimořádný sběr dat přinesl nové přehledy o platech a mzdách pracovníků v lůžkové péči za období prvního čtvrtletí 2021 a srovnal jejich vývoj s úrovní odměňování v předchozích letech.

Srovnání vývoje 2020 -> 2021 je založeno na pravděpodobnostní predikci výše odměn za celý kalendářní rok 2021. Pouze z dat prvního čtvrtletí nelze samozřejmě přímočaře usuzovat na vývoj během celého roku, neboť období leden–březen není reprezentativní zejména u nenárokových složek mzdy, dále v čerpání dovolených, náhrad apod. První čtvrtletí roku také neodráží reprezentativně počty přesčasových hodin a práce ve volných dnech za celý rok, do čehož se nadto promítá významným způsobem dopad epidemie COVID. Z těchto důvodů byla následujícím postupem provedena pravděpodobnostní predikce (modelace) výše odměn za celý rok 2021:

Za období prvních čtvrtletí 2020 a 2021 byly dosbírány detailní přehledy o složkách platů a mezd; takto bylo možné přesně kvantifikovat tarifní složku odměny.

Výše tarifu byla trendově srovnána s těmito hodnotami z předchozích let.

Pro rok 2021 byla následně pravděpodobnostně predikována výše ostatních složek platu s předpokladem, že vzájemné poměry a relativní zastoupení těchto složek se mezi jednotlivými roky významně nemění.

Predikce vývoje odměn za rok 2021 má omezenou interpretaci. Reálný vývoj platů a mezd může být silně ovlivněn důsledky epidemie COVID-19, která zásadně ovlivnila produkci ve všech segmentech lůžkové péče. Predikce pro rok 2020 nepočítá s dalším navyšováním odměn v důsledku epidemie COVID-19, a tudíž jsou relativní koeficienty růstu 2020 -> 2021 nižší, než byly v období 2019 -> 2020.

Výsledky provedené predikce lze stručně shrnout následovně:   

 • Akutní lůžková péče:
  • Lékaři. V roce 2021 poroste celková odměna (průměr platů a mezd) lékařů průměrně o 2–4 % a pravděpodobně dosáhne hodnoty přibližně 94 000 Kč (plat: 98 000 Kč, mzda: 85 000 Kč).
  • Sestry. V roce 2021 poroste celková odměna (průměr platů a mezd) sester průměrně o 2–4 % a pravděpodobně dosáhne hodnoty přibližně 53 00 Kč (plat: 55 000 Kč, mzda: 46 000 Kč).
 • Ostatní lůžková péče:
  • Lékaři. V roce 2021 poroste celková odměna (průměr platů a mezd) lékařů maximálně o 1 % a pravděpodobně dosáhne hodnoty přibližně 85 000 Kč (plat: 88 000 Kč, mzda: 78 000 Kč).
  • Sestry. V roce 2021 poroste celková odměna (průměr platů a mezd) sester maximálně o 1 % a pravděpodobně dosáhne hodnoty přibližně 49 000 Kč (plat: 52 000 Kč, mzda: 37 000 Kč).

3. 9. 2021