Světový den boje s leukémií

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s leukémií, který připadá na 4. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Leukémie

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) leukémie v posledních letech vykazuje lehký náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 13. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 1 250 případů, tedy 11,8 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence leukémie stojí Česká republika v Evropě na 23.–24. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) na leukémii je v posledních letech stabilizovaná. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 8. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti s diagnózou leukémie v roce 2018 zemřelo 949 osob, tj. 8,9 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 17.–19. příčku.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) pacientů s leukémií setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 9 519 osob s tímto onemocněním, tj. 89,6 případů na 100 000 osob.
  • Vzhledem k věkovému složení je patrný výskyt pacientů s leukémií napříč všemi věkovými skupinami, přičemž nejvyšší zastoupení je pozorováno ve věku nad 60 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 70 let, 50 % pacientů bylo ve věku 60–77 let.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky leukémie

Incidence  
absolutní počet (2018) 1 250
počet na 100 000 osob (2018) 11,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 70 (60–77)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 23.–24.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 949
počet na 100 000 osob (2018)1 8,9
pořadí ve srovnání evropských zemí2 17.–19.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 9 519
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 89,6

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C91–C95, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) leukémie (C91–C95), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

4. 9. 2021