Světový den boje s lymfomy

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s lymfomy, který připadá na 15. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik Hodgkinova a non-Hodgkinova lymfomu.


Hodgkinův lymfom

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) Hodgkinova lymfomu v dlouhodobém trendu mírně klesá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 25. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 255 případů, tedy 2,4 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence Hodgkinova lymfomu stojí Česká republika v Evropě na 29.–30. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) Hodgkinova lymfomu v dlouhodobém časovém trendu stabilně klesá, v posledních letech dosahuje velmi nízkých hodnot. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 24. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti s Hodgkinovým lymfomem v roce 2018 zemřelo 58 osob, tj. 0,5 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 19.–22. příčku.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) Hodgkinova lymfomu setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 6 085 osob s tímto onemocněním, tj. 57,3 případů na 100 000 osob.
  • Věkové složení pacientů s Hodgkinovým lymfomem je charakteristické dvěma vrcholy výskytu nových případů. První vrchol se nachází ve věku 25–44 let, druhý ve věku 60–69 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 47 let, 50 % pacientů bylo ve věku 32–66 let.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky Hodgkinova lymfomu

Incidence  
absolutní počet (2018) 255
počet na 100 000 osob (2018) 2,4
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 47 (32–66)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 29.–30.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 58
počet na 100 000 osob (2018)1 0,5
pořadí ve srovnání evropských zemí2 19.–22.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 6 085
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 57,3

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C81, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) Hodgkinova lymfomu (C81), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

15. 9. 2021