Měsíc boje s rakovinou dělohy

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Měsíce boje s rakovinou dělohy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar dělohy

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN dělohy v posledních letech vykazuje zpomalení růstu a náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 4. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem u žen kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 1 921 případů, tedy 35,6 na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání incidence ZN dělohy stojí Česká republika v Evropě na 12. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN dělohy vykazuje v posledních letech mírný pokles. Vzhledem k populaci žen byl v roce 2018 ZN dělohy v rámci onkologických diagnóz 8. nejčastější příčinou úmrtí. V souvislosti se ZN dělohy v roce 2018 zemřelo 413 žen, tj. 7,7 úmrtí na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 21.–22. příčku.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN dělohy setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 27 322 žen s tímto onemocněním, tj. 506,3 případů na 100 000 žen.
  • Věkové složení nově diagnostikovaných pacientek se ZN dělohy je charakteristické převahou žen ve věku 55–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 67 let, 50 % pacientek bylo ve věku 59–74 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN dělohy typický záchyt v časných stadiích. V období 2014–2018 bylo více než tři čtvrtiny (75 %) nově diagnostikovaných ZN dělohy zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), což úzce souvisí s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN dělohy

Incidence  
absolutní počet (2018) 1 921
počet na 100 000 žen (2018) 35,6
věk pacientek: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 67 (59–74)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 12.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 413
počet na 100 000 žen (2018)1 7,7
pořadí ve srovnání evropských zemí2 21.–22.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 27 322
počet na 100 000 žen (k 31. 12. 2018) 506,3

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C54 a C55, počet na 100 000 žen, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů dělohy (C54, C55), přepočet na 100 000 žen. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

2. 9. 2021