Měsíc prevence rakoviny prostaty

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti mezinárodního Měsíce prevence rakoviny prostaty, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar prostaty

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN prostaty v dlouhodobém trendu výrazně narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 938 případů, tedy 151,8 na 100 000 mužů. Při mezinárodním srovnání incidence ZN prostaty stojí Česká republika v Evropě na 8. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN prostaty je i přes výrazně rostoucí incidenci v dlouhodobém časovém trendu stabilní. Vzhledem pouze k populaci mužů se jednalo o 3. nejčastější příčinu úmrtí v rámci onkologických diagnóz. V souvislosti se ZN prostaty v roce 2018 zemřelo 1 372 mužů, tj. 26,2 úmrtí na 100 000 mužů. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 25. příčku.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN prostaty setrvale výrazně narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 65 662 mužů s tímto onemocněním, tj. 1 255,4 případů na 100 000 mužů.
  • Věkové složení nově hlášených ZN prostaty je charakteristické převahou mužů ve věku
    60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 69 let, 50 % pacientů bylo ve věku 63–74 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN prostaty typický záchyt v časných stádiích. V období 2014–2018 bylo 70 % nově diagnostikovaných ZN prostaty zachyceno v klinickém stadiu I a II, což úzce souvisí s příznivou prognózou této diagnózy.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN prostaty

Incidence  
absolutní počet (2018) 7 938
počet na 100 000 mužů (2018) 151,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 69 (63–74)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 8.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 1 372
počet na 100 000 mužů (2018)1 26,2
pořadí ve srovnání evropských zemí2 25.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 65 662
počet na 100 000 mužů (k 31. 12. 2018) 1 255,4

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C61, počet na 100 000 mužů, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů prostaty (C61), přepočet na 100 000 mužů. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

8. 9. 2021