Mezinárodní měsíc boje s rakovinou štítné žlázy

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Mezinárodního měsíce boje s rakovinou štítné žlázy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar štítné žlázy

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN štítné žlázy v dlouhodobém pohledu výrazně narůstá, v posledních letech je patrný lehký náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 14. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 1 042 případů, tedy 9,8 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence ZN štítné žlázy stojí Česká republika v Evropě na 13.–14. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN štítné žlázy je i přes rostoucí incidenci stabilně velmi nízká. ZN štítné žlázy byl v rámci onkologických diagnóz 23. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN štítné žlázy v roce 2018 zemřelo 67 osob, tj. 0,6 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 25.–28. pozici.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN štítné žlázy setrvale výrazně roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 16 749 osob s tímto onemocněním, tj. 157,6 případů na 100 000 osob.
  • Vzhledem k věkovému složení se ZN štítné žlázy vyskytuje napříč téměř všemi věkovými skupinami, nejvyšší zastoupení je patrné pro věk 60–69 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 53 let, 50 % pacientů bylo ve věku 40–66 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN štítné žlázy typický záchyt v časných stádiích. V období 2014–2018 byly více než tři čtvrtiny (77 %) nově diagnostikovaných ZN štítné žlázy zachyceno v klinickém stadiu I a II, což úzce souvisí s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN štítné žlázy

Incidence  
absolutní počet (2018) 1 042
počet na 100 000 osob (2018) 9,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 53 (40–66)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 13.–14.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 67
počet na 100 000 osob (2018)1 0,6
pořadí ve srovnání evropských zemí2 25.–28.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 16 749
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 157,6

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C73, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů štítné žlázy (C73), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

13. 9. 2021