Český den boje proti rakovině

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti 25. ročníku Českého dne proti rakovině, který je letos věnován zhoubným novotvarům prostaty, ledviny a močového měchýře, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik těchto diagnóz.


Zhoubné novotvary prostaty

 • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN prostaty v dlouhodobém trendu výrazně narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění nejčastěji diagnostikovaným novotvarem u mužů kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 938 případů, tedy 151,8 na 100 000 mužů. Při mezinárodním srovnání incidence ZN prostaty stojí Česká republika v Evropě na 8. místě.
 • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN prostaty je i přes výrazně rostoucí incidenci v dlouhodobém časovém trendu stabilní. Vzhledem k populaci mužů byl v roce 2018 ZN prostaty v rámci onkologických diagnóz 3. nejčastější příčinou úmrtí. V souvislosti se ZN prostaty v roce 2018 zemřelo 1 372 mužů, tj. 26,2 úmrtí na 100 000 mužů. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 25. příčku.
 • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN prostaty setrvale výrazně narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 65 662 mužů s tímto onemocněním, tj. 1 255,4 případů na 100 000 mužů.
 • Věkové složení nově diagnostikovaných pacientů se ZN prostaty je charakteristické převahou mužů ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 69 let,
  50 % pacientů bylo ve věku 63–74 let.
 • Z hlediska pokročilosti onemocnění bylo v období 2014–2018 přibližně 70 % nově diagnostikovaných ZN prostaty zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN prostaty

Incidence  
absolutní počet (2018) 7 938
počet na 100 000 mužů (2018) 151,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 69 (63–74)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 8.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 1 372
počet na 100 000 mužů (2018)1 26,2
pořadí ve srovnání evropských zemí2 25.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 65 662
počet na 100 000 mužů (k 31. 12. 2018) 1 255,4

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C61, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů prostaty (C61), přepočet na 100 000 mužů. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

Zhoubné novotvary ledviny

 • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN ledviny v dlouhodobém pohledu mírně narůstá, v posledních letech je patrný náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 5. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 3 114 případů, tedy 29,3 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru převažuje výskyt u mužů v porovnání s výskytem u žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,8 : 1. Při mezinárodním srovnání výskytu tohoto onemocnění stojí Česká republika v Evropě na 2. místě.
 • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN ledviny vykazuje v posledních letech lehký pokles. ZN ledviny byl v rámci onkologických diagnóz 7. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN ledviny v roce 2018 zemřelo 988 osob, tj. 9,3 úmrtí na 100 000 osob.
  Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje Česká republika v Evropě
  2.–3. pozici.
 • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN ledviny setrvale výrazně roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 27 067 osob s tímto onemocněním, tj. 254,7 případů na 100 000 osob. Prevalence ZN ledviny je v dlouhodobém trendu podobně jako incidence vyšší v populaci mužů než v populaci žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,6 : 1.
 • Věkové složení nově diagnostikovaných pacientů se ZN ledviny je charakteristické převahou osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 67 let,
  50 % pacientů bylo ve věku 60–74 let.
 • Z hlediska pokročilosti onemocnění bylo v období 2014–2018 více než 60 % nově diagnostikovaných onemocnění ZN ledviny zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 2: Základní epidemiologické charakteristiky ZN ledviny (C64)

Incidence  
Absolutní počet (2018) 3 114
Počet na 100 000 (2018) 29,3
Věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 67 (60–74)
Poměr zastoupení muži : ženy (2018) 1,8 : 1
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 2.
Mortalita  
Absolutní počet (2018)1 988
Počet na 100 000 (2018)1 9,3
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 2.–3.
Prevalence  
Absolutní počet (k 31. 12. 2018) 27 067
Počet na 100 000 (k 31. 12. 2018) 254,7
Poměr zastoupení muži : ženy (2018) 1,6 : 1

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C64–C65, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 2: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů ledviny (C64) dle pohlaví, přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994.

Zhoubné novotvary močového měchýře

 • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN močového měchýře přibližně do roku 2004 výrazně narůstala, po tomto roce je patrná stabilizace trendu. V roce 2018 bylo toto onemocnění 8. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 118 případů, tedy 19,9 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru výrazně převažuje výskyt u mužů, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 2,9 : 1. Při mezinárodním srovnání výskytu ZN močového měchýře obsazuje Česká republika v Evropě 20. pozici.
 • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN močového měchýře je v dlouhodobém trendu stabilizovaná. ZN močového měchýře byl v rámci onkologických diagnóz 10. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN močového měchýře v roce 2018 zemřelo 841 osob, tj. 7,9 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění stojí Česká republika v Evropě na 22.–24. místě.
 • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN močového měchýře setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 18 625 osob s tímto onemocněním, tj. 175,3 případů na 100 000 osob. Prevalence ZN močového měchýře je v dlouhodobém trendu podobně jako incidence vyšší v populaci mužů než v populaci žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 2,6 : 1.
 • Věkové složení osob s hlášeným ZN močového měchýře je charakteristické převahou osob ve věku nad 60 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 71 let,
  50 % pacientů bylo ve věku 65–78 let.
 • Z hlediska pokročilosti onemocnění byly v období 2014–2018 téměř tři čtvrtiny (72 %) nově diagnostikovaných ZN močového měchýře zachyceny v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 3: Základní epidemiologické charakteristiky ZN močového měchýře (C67)

Incidence  
Absolutní počet (2018) 2 118
Počet na 100 000 (2018) 19,9
Věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 71 (65–78)
Poměr zastoupení muži : ženy (2018) 2,9 : 1
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 20.
Mortalita  
Absolutní počet (2018)1 841
Počet na 100 000 (2018)1 7,9
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 22.–24.
Prevalence  
Absolutní počet (k 31. 12. 2018) 18 625
Počet na 100 000 (k 31. 12. 2018) 175,3
Poměr zastoupení muži : ženy (2018) 2,6 : 1

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020; diagnóza C67, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 3: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů močového měchýře (C67) dle pohlaví, přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994.

29. 9. 2021