Měsíc boje s rakovinou prsu

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou prsu, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar prsu u žen

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN prsu u žen v dlouhodobém trendu narůstá, v posledních letech pozorujeme zpomalení růstu a náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění nejčastěji diagnostikovaným novotvarem u žen kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 182 případů, tedy 133,1 na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání incidence ZN prsu u žen stojí Česká republika v Evropě na 21. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN prsu u žen vykazuje v posledních letech mírný pokles. Vzhledem k populaci žen byl v roce 2018 ZN prsu v rámci onkologických diagnóz 2. nejčastější příčinu úmrtí. V souvislosti se ZN prsu v roce 2018 zemřelo 1 621 žen, tj. 30,0 úmrtí na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 36. příčku.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN prsu u žen setrvale výrazně narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 88 059 žen s tímto onemocněním, tj. 1 631,9 případů na 100 000 žen.
  • Věkové složení nově diagnostikovaných pacientek se ZN prsu je charakteristické převahou žen ve věku 60–74 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 65 let, 50 % pacientek bylo ve věku 54–73 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN prsu u žen typický záchyt v časných stadiích. V období 2014–2018 bylo více než tři čtvrtiny (78 %) nově diagnostikovaných ZN prsu u žen zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), což úzce souvisí s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN prsu u žen

Incidence  
absolutní počet (2018) 7 182
počet na 100 000 žen (2018) 133,1
věk pacientek: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 65 (54–73)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 21.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 1 621
počet na 100 000 žen (2018)1 30,0
pořadí ve srovnání evropských zemí2 36.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 88 059
počet na 100 000 žen (k 31. 12. 2018) 1 631,9

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C50, počet na 100 000 žen, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů prsu u žen (C50), přepočet na 100 000 žen. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

6. 10. 2021