Měsíc boje s rakovinou jater

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou jater, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest v dlouhodobém trendu narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 15. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 961 případů, tedy 9,0 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence ZN jater a intrahepatálních žlučových cest stojí Česká republika v Evropě na 29.–31. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest je v dlouhodobém trendu velmi podobná incidenci, křivka úmrtnosti těsně kopíruje křivku incidence. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 9. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN jater a intrahepatálních žlučových cest v roce 2018 zemřelo 927 osob, tj. 8,7 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 30.–32. pozici.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 1 055 osob s tímto onemocněním, tj. 9,9 případů na 100 000 osob.
  • Věkové složení osob s hlášeným ZN jater a intrahepatálních žlučových cest je charakteristické převahou osob ve věku nad 60 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 71 let, 50 % pacientů bylo ve věku 64–77 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN jater a intrahepatálních žlučových cest typický záchyt v pozdním klinickém stadiu. V období 2014–2018 bylo 49 % nově diagnostikovaných onemocnění zachyceno v klinickém stadiu III a IV, což úzce souvisí s nepříznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN jater a intrahepatálních žlučových cest

Incidence  
absolutní počet (2018) 961
počet na 100 000 osob (2018) 9,0
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 71 (64–77)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 29.–31.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 927
počet na 100 000 osob (2018)1 8,7
pořadí ve srovnání evropských zemí2 30.–32.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 1 055
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 9,9

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C22, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, korigované mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů jater a intrahepatálních žlučových cest (C22), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

8. 10. 2021