Měsíc boje s rakovinou plic

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou plic, který připadá na listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce

  • Dlouhodobý trend incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN průdušnice, průdušky a plíce je výrazně odlišný u mužů a u žen. Zatímco u mužů je v celém období patrný lehký pokles, u žen naopak dochází k výraznému nárůstu. V roce 2018 bylo toto onemocnění 4. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 6 459 případů, tedy 60,8 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce stojí Česká republika v Evropě na 28. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN průdušnice průdušky a plíce je v dlouhodobém trendu velmi podobná incidenci. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN průdušnice, průdušky a plíce v roce 2018 zemřelo 5 275 osob, tj. 49,6 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 21. pozici.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN průdušnice, průdušky a plíce setrvale mírně roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 12 322 osob s tímto onemocněním, tj. 116,0 případů na 100 000 osob.
  • Věkové složení osob s hlášeným ZN průdušnice, průdušky a plíce je charakteristické převahou osob ve věku ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 69 let, 50 % pacientů bylo ve věku 63–75 let.

Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN průdušnice, průdušky a plíce typický záchyt v pozdním klinickém stadiu. V období 2014–2018 bylo více než 70 % nově diagnostikovaných onemocnění zachyceno v klinickém stadiu III a IV, což úzce souvisí s nepříznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN průdušnice, průdušky a plíce

Incidence  
absolutní počet (2018) 6 459
počet na 100 000 osob (2018) 60,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 69 (63–75)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 28.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 5 275
počet na 100 000 osob (2018)1 49,6
pořadí ve srovnání evropských zemí2 21.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 12 322
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 116,0

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C33, C34, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

4. 11. 2021