Měsíc boje s rakovinou žaludku

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou žaludku, který připadá na listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar žaludku

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN žaludku v dlouhodobém časovém trendu výrazně klesá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 12. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 1 356 případů, tedy 12,8 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence ZN žaludku stojí Česká republika v Evropě na 30. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN žaludku je v dlouhodobém trendu velmi podobná incidenci. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 6. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN žaludku v roce 2018 zemřelo 1 014 osob, tj. 9,5 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 27.–28. pozici.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN žaludku setrvale mírně roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 5 117 osob s tímto onemocněním, tj. 48,2 případů na 100 000 osob.
  • Věkové složení osob s hlášeným ZN žaludku je charakteristické převahou osob ve věku nad 60 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 70 let, 50 % pacientů bylo ve věku 62–78 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN žaludku typický záchyt v pozdním klinickém stadiu. V období 2014–2018 bylo 53 % nově diagnostikovaných onemocnění zachyceno v klinickém stadiu III a IV, což úzce souvisí s nepříznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN žaludku

Incidence  
absolutní počet (2018) 1 356
počet na 100 000 osob (2018) 12,8
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 70 (62–78)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 30.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 1 014
počet na 100 000 osob (2018)1 9,5
pořadí ve srovnání evropských zemí2 27.–28.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 5 117
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 48,2

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C16, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard.

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů žaludku (C16), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

5. 11. 2021