Světový den boje rakovinou slinivky břišní

U příležitosti Světového dne boje s rakovinou slinivky břišní, který připadá na 19. listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar slinivky břišní

  • Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN slinivky břišní v dlouhodobém trendu narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 7. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 332 případů, tedy 21,9 na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání incidence ZN slinivky břišní stojí Česká republika v Evropě na 3. místě.
  • Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN slinivky břišní je v dlouhodobém trendu velmi podobná incidenci, křivka úmrtnosti těsně kopíruje křivku incidence. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 3. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN slinivky břišní v roce 2018 zemřelo 2 159 osob, tj. 20,3 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje ČR v Evropě 2.–3. pozici.
  • Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN slinivky břišní setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 2 469 osob s tímto onemocněním, tj. 23,2 případů na 100 000 osob.
  • Věkové složení osob s hlášeným ZN slinivky břišní je charakteristické převahou osob ve věku nad 60 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 70 let, 50 % pacientů bylo ve věku 63–78 let.
  • Z hlediska pokročilosti onemocnění je pro ZN slinivky břišní typický záchyt v pozdním klinickém stadiu. V období 2014–2018 byla více než polovina (53 %) nově diagnostikovaných onemocnění zachycena v klinickém stadiu III a IV, což úzce souvisí s nepříznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky ZN slinivky břišní.

Incidence  
absolutní počet (2018) 2 332
počet na 100 000 osob (2018) 21,9
věk pacientů: medián (25–75% kvantil) (2014–2018) 70 (63–78)
pořadí ve srovnání evropských zemí2 3.
Mortalita  
absolutní počet (2018)1 2 159
počet na 100 000 osob (2018)1 20,3
pořadí ve srovnání evropských zemí2 2.–3.
Prevalence  
absolutní počet (k 31. 12. 2018) 2 469
počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 23,2

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C25, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Obrázek 1: Vývoj incidence, korigované mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubných novotvarů slinivky břišní (C25), přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

18. 11. 2021