Úprava číselníku metoda analýzy DNA v NRRZ – modulu asistované reprodukce od 1. 1. 2022

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali o úpravě číselníku metoda analýzy DNA od 1. 1. 2022.


kod  popis plati od plati do
fish  FISH 01.01.2015  
pcr   PCR 01.01.2015  
cgh   CGH 01.01.2015  
komb  kombinace 01.01.2015 01.01.2022
jine  jiné 01.01.2015  
ne  nebyla 01.01.2020  
sekvo SEKVo 01.01.2022  
snpo SNPo 01.01.2022  
sesn SE+SN 01.01.2022  

FISH: fluorescenční in situ hybridizace

Detekce vybraných úseků chromozomů přímo na jádrech odebraných buněk pomocí vazby značených sond. Podle typu použité sondy lze použít k detekci aneuploidií vybraných chromozomů nebo nebalancovaných vad vybraných úseků chromozomů.

PCR: polymerázová řetězová reakce („polymerase chain reaction“)

Obvykle je zaměřená na zaměřená na polymorfismy krátkých repetic (STR - „short tandem repeat“). Slouží většinou k detekci monogenních onemocnění u embryí na základě vazby mutovaného genu s těmito polymorfismy u nosičů (oba nebo jeden z léčených partnerů) nebo k určení parentálního původu chromozomů v embryu.

CGH: komparativní genomová hybridizace („comparative genomic hybridization“)

Obvykle se provádí na array, pak se nazývá array-CGH, též aCGH. Principem je porovnání vazby analyzované DNA a kontrolního vzorku na čip s navázanou DNA odpovídající úsekům genomu. Slouží většinou k detekci nebalancovaných vad na úrovni chromozomů (aneuploidie) nebo jejich velkých částí (parciální chromozomové vady).

 CGH: komparativní genomová hybridizace („comparative genomic hybridization“)

Obvykle se provádí na array, pak se nazývá array-CGH, též aCGH. Principem je porovnání vazby analyzované DNA a kontrolního vzorku na čip s navázanou DNA odpovídající úsekům genomu. Slouží většinou k detekci nebalancovaných vad na úrovni chromozomů (aneuploidie) nebo jejich velkých částí (parciální chromozomové vady).

 jiné: jiná metoda (metody) než výše uvedené, včetně kombinací

SEKVo: sekvenování – only (tedy bez kombinace s další metodou)

Určení sekvence DNA. Cílené sekvenování určité oblasti genomu slouží většinou k přímé detekci patogenní mutace. Necílené sekvenování celého genomu se používá k detekci nebalancovaných vad chromozomů (aneuploidie, parciální chromozomové vady).

SNPo: analýza jednonukleotidových polymorfismů („single nucleotide polymorphism“ – only)

Tedy bez kombinace s další metodou. Pomocí čipu rozlišujícího tyto polymorfismy, nacházející se v celém genomu.  Slouží většinou k detekci monogenních onemocnění u embryí na základě vazby mutovaného genu s těmito polymorfismy u nosičů (oba nebo jeden z léčených partnerů).

Zároveň umožňuje detekci nebalancovaných vad chromozomů (aneuploidie, parciální chromozomové vady) i určení parentálního původu chromozomů v embryu.

 SE+SN: sekvenování a zároveň použita i single nucleotide polymorphism analysis

Kombinace nepřímé diagnostiky pomocí přímého sekvenování a SNP analýzy. Slouží většinou k detekci monogenních onemocnění, pokud není k dispozici referenční vzorek z rodiny.

nebyla: nebyla analýza DNA

Lze vyplnit, když nebylo provedeno PGT (pgt_provedeno="0"). Položku Metoda analýzy DNA není ale nutné vyplňovat, pokud nebylo provedeno PGT.

Děkujeme, že zadáváte do Národního registru reprodukčního zdraví – modulu Asistovaná reprodukce.

17. 12. 2021