Konference KlasifiKon 2020

Dne 2. 12. 2020 proběhl 5. ročník konference Klasifikon 2020. Akce byla pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace pod záštitou Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického, České asociace pro vzácná onemocnění, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci byl původní záměr konat akci prezenčně změněn na distanční formu, a to za pomoci platformy Microsoft Teams.

 2. 12. 2020
 Virtuálně v prostředí MS Teams

Hlavní témata pro tento ročník Klasifikonu byly Klasifikace a terminologie vzácných onemocnění a Implementace klasifikací v klinických informačních systémech. Do dalších příspěvků byla zahrnuta témata týkající se aktualizace českého překladu MKF, aktualizace MKN-10, příprava MKN-11, CZ-DRG 3.0 pro rok 2021 a přehledy v dalších oblastech.

Klasifikon již tradičně zahájila statutární zástupkyně ÚZIS ČR Vladimíra Těšitelová, následovalo uvítání ze strany náměstkyně ministra Ministerstva zdravotnictví ČR Aleny Šteflové a zástupce Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR Srdana Matice. Konference byla rozdělena do pěti tematických bloků, jejíchž nedílnou součástí byly dotazy a diskuse nad probíranou tématikou.

První blok byl zaměřen na terminologie a klasifikace vzácných onemocnění (rare diseases) za předsednictví prof. MUDr. Milana Macka, DrSc., předsedy Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. V tomto bloku rovněž prezentoval zahraniční host, Dr. Stefanie Weber jakožto zástupce divize klasifikačních systémů německého úřadu BfArM.

Druhý blok byl zaměřen na Klasifikaci a terminologii vzácných onemocnění v ČR za předsednictví prof. MUDr. Pavly Doležalové, CSc. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha.

Třetí blok, za předsednictví Bc. Aleny Arellanesové z České asociace pro vzácná onemocnění, představil možnosti sběru a analýz dat o vzácných onemocněních.

Čtvrtý blok byl věnován implementacím klasifikačních systémů, které jsou aktuálně prováděny na ÚZIS ČR, tento úsek byl především ve znamení panelové diskuse a výměny zkušeností. V posledním pátém bloku byl prostor představit aktuality týkající se ostatních klinických klasifikací a terminologií.

Na konferenci zaznělo 21 příspěvků, a i přes drobné technické problémy se těšila hojné účasti v celkovém počtu 180 registrovaných osob.

Prezentace, které během konference zazněly, lze stáhnout ve formátu PDF. Většina prezentací je dostupná také ve formě slidů s namluveným komentářem.

Videozáznamy přednášek

...jsou k dispozici v konferenční sekci webu.

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Zvané přednášky k tématu terminologie a klasifikace RD

Klasifikace a terminologie RD v ČR

Sběry dat o RD, epidemiologické analýzy a výstupy

Ostatní klinické klasifikace a terminologie – přehled

Minulé ročníky KlasifiKonu

6. 1. 2021