Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Úvodní informace)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 09/09/19
Aktuální informace se věnuje základnímu popisu průběhu šetření EHIS v České republice. Šetření na vzorku 3 825 oslovených respondentů starších 15 let proběhlo ve dvou fázích v měsících červen-červenec 2008 a září-říjen 2008. Během této doby byl proveden rozhovor a vyplněn dotazník s 1 955 osobami. I když míra účasti dosáhla pouhých 51 %, což je ve srovnání s předchozími šetřeními relativně nízký podíl, získané údaje mohou být považovány za validní a reprezentativní zdroj analýz zdravotního stavu české populace.

Souhrnný report