Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 44/08
V roce 2007 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 42 196 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o necelých 6 %. Celkem bylo hospitalizováno 54 759 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 14 554 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl o 9,4 %. Dalších 6 767 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 33 438 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou F10-F19. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 064 osob. Proti roku 2006 stoupl počet substituentů o 12,1 %.

Souhrnný report