Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 63/03
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsled-cích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygie-nická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.

Souhrnný report