Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Životní a pracovní prostředí respondentů)

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 58/10
Aktuální informace hodnotí u respondentů míru vystavení 3 složkám fyzického prostředí v okolí bydliště (hluk, znečištěné ovzduší a zápach), dále kriminalitě, násilí a vandalismu a konečně také nepříjemnostem na pracovišti. V případě všech 3 složek fyzického prostředí bylo zjištěno, že jsou jim respondenti mladší 45 let vystavováni více často než starší respondenti, rozdíly mezi pohlavími nebyly zpozorovány. Hluku a znečiš-těnému ovzduší jsou více vystavováni respondenti z měst s více než 50 tisíci obyvateli, zápachu naopak respondenti z menších obcí. Kriminalitě jsou častěji vystavovány ženy, mladší respondenti, a osoby žijící ve městech s více než 100 tisíci obyvateli. Nepříjemnostem na pracovišti jsou obecně více vystavováni muži.

Souhrnný report