Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 1997

Region: ČR
Rok: 1997

V roce 1993 tak Výzkumný ústav stomatologický navrhl, ve spolupráci s ÚZIS, aby v plánu statistického zjišťování v oblasti zdravotnictví bylo zařazeno také šetření orálního zdraví a potřeby ošetření vybraných věkových kategorií naší populace.

Toto šetření se uskutečnilo v roce 1994 a byla při něm pořízena data o orálním zdraví podle metodiky SZO u pěti věkových kategorií pacientů, kteří v průběhu dubna vyhledali stomatologické vyšetření nebo ošetření ve státních nebo nestátních stomatologických zařízeních. Pořízená data byla analyzována a srovnána s výsledky celostátního průzkumu roku 1987. Analytická zpráva byla zpracována pro potřeby ÚZIS jako účelová publikace (Rokytová et al. 1994). Zpráva doporučila tříletou periodicitu monitoringu orálního zdraví populace formou statistického zjišťování.

Druhá etapa monitoringu orálního zdraví připadla na rok 1997 a uskutečnila se na základě pečlivé legislativní, odborné i organizační přípravy.

Porovnání údajů o stavu orálního zdraví populace České republiky v obou etapách monitoringu 1994 a 1997, jejich interpretace, zdůvodnění a prognosy vývoje některých ukazatelů v příštích letech jsou obsahem této analytické studie.Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR