Analýza pracovníků ve zdravotnictví České republiky v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 52/11

Tato zpráva předkládá statistický rozbor údajů o počtu a struktuře pracovníků ve zdravotnictví České republiky ke konci roku 2010 v členění podle druhů zdravotnických zařízení, sektorů, krajů, druhů pracovních poměrů, povolání a pohlaví pracovníků. K 31. 12. 2010 působilo v českém zdravotnictví více než 248 tis. pracovníků (v přepočtených počtech/úvazcích) a z nich necelých 7 tis. smluvních pracovníků (2,7 %). Největším zdravotnickým odvětvím v České republice z hlediska počtu pracovníků byly nemocnice, které zaměstnávaly téměř polovinu veškeré pracovní síly ve zdravotnictví (123 tis.). V úhrnu pracovalo ve veřejně spravovaných zařízeních 58 % všech pracovníků ve zdravotnictví, přičemž rozložení podle sektorů je úzce svázáno s druhem zdravotnického zařízení. Odborní pracovníci ve zdravotnictví představovali s 203 tis. úvazky 82 % všech pracovníků, lékařů pracovalo ve zdravotnictví 39 tis. (16 % všech pracovníků) a všeobecných sester a porodních asistentek necelých 84 tis. (34 %). Ženy tvořily 79 % všech pracovníků ve zdravotnictví ČR a převaha mužů byla patrná jen u některých technických oborů. Mezi lékaři tvořily ženy mírně nadpoloviční většinu a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami pak více než 98 %. V ČR existovala značná diferenciace zdravotnických odvětví a tím i struktury pracovníků v regionálním srovnání. Praha zaujímala v počtu pracovníků přepočtených na 10 000 obyvatel výjimečné postavení s hodnotami výrazně vyššími a Středočeský kraj nižšími než ostatní kraje a specifikum kvůli zaměření na lázeňskou péči představoval také Karlovarský kraj.Souhrnný report