Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2000

Region: ČR
Rok: 2000

V roce 1994 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace mezi statistická zjišťování resortu a v následném "Výběrovém statistickém šetření o stavu chrupu a ošetření", bylo díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení, vyšetřeno více než 95 000 osob.

Další šetření se uskutečnilo v roce 1997 ve stejném rozsahu a na základě jeho výsledků a srovnání dat s výsledky předcházejícího šetření byla stanovena tříletá periodicita následných šetření.

V roce 2000 se tak uskutečnila třetí etapa monitoringu orálního zdraví populace České republiky a výsledky byly porovnány se zjištěními z předcházejících etap.

Šetření organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zpracování a analýzy šetření provedl Výzkumný ústav stomatologický.

Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií naší populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Vybrané ukazatele orálního zdraví jsou u jednotlivých věkových kategorií konfrontovány s cíli programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny do roku 2000" a s cíli následnými v programu "Zdraví 21", ve výhledu do roku 2010.Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR